Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki

Girişim, bir işe girişme, bir işin başlatılması olarak ifade edilmekte olup, bireyin kişilik özellikleri ve karar verme tarzı gibi unsurlar girişimsel faaliyetin başlatılmasında belirleyici rol oynayabilmektedir. Yapılan bu çalışma ile girişimcilerin, iş fikirlerini belirlerken hangi yolları izledikleri, kişiliğin ve karar verme tarzlarının iş fikirleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu Mersin’in Silifke ilçesinde faaliyet gösteren işletme sahibi 35 erkek ve 15 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmadaki istatistik yöntemler olarak Shapiro Wilk normal dağılım kontrol testi, Pearson korelasyon testi, Student t testi, tek yönlü ANOVA ve kanonik korelasyon testleri kullanılmış bu analizler IBM SPSS 24 Demo versiyon ile yapılmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucu, bireylerin İş fikri bulma yöntemi ölçek puanları ile kişilik envanteri puanlarının arasında istatistik önemli bir korelasyon olduğu r=0,331 ve p=0,037 buna benzer olarak İş fikri bulma yöntemi puanları ile Karar verme tarzı puanları arasında da istatistik önemli bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir r=0,319 ve p=0,048 .

Relationship Between Personality, Decision- Making Styles and Methods of Finding Business Idea

Enterprise can be described as initiation or proceeding into a new job. Individual personality characteristics and decision-making styles might be determinig agents on triggering entrepreneurial activities. The aim of this research is to find out the influence of personality and decision-making styles on business idea detecting methods. Sampling of the research is consisted of 35 male and 15 female employers that operate in Silifke Province. Statstical methods used in this research can be summarized as Shapiro Wilk normal distribution control test, Pearson Correlation test, Student t test one way ANOVA and Canonical Correlations tests which were performed by using IBM SPSS 24 Demo Version. According to the statistical results, it has been observed that there is a statistically important correlation r=0,331 ve p=0,037 between scale scores of business idea detecting methods and personality inventory. Moreover it has also been found out that there is a statistically important correlation r=0,319 ve p=0,048 .between scores of business idea detecting methods and decision-making styles.

Kaynakça

Akgül A., Çevik O. “İstatistiksel Analiz Teknikleri”, Emek Ofset, Ankara.

Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 139-160.

Aytaç, Ö., İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 101-120.

Barutçu, E., İrmiş, A. (2012). Öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerini ve iş kurma niyetlerini etkileyen faktörler: Bir alan araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2).1-25.

Bozkurt, Ö. (2006). Girişimcilik eğiliminde kişilik özelliklerinin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 93-111.

Bozkurt, Ö., Erdurur, K. (2013). Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: Potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2). 57-78.

Döm, S. (2008). Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative ‘‘description of personality”: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216–1229.

Güney, S. (2008). Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara.

İlhan, S. (2004). Girişimcilik ve sosyo-ekonomik süreçteki rolü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 70-75.

Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği, Beta, İstanbul.

Mucuk, İ. (2008). Modern işletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Özdaşli, K., Özkara, B. (2010). Girişimcilerimizin iş fikri bulma yöntemleri ve iş fikri bulma yöntemlerinin karar verme tarzları ile ilişkisi: Isparta-Burdur girişimcileri üzerinde bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-24.

Özkara, B. (2010). İş fikri bulma yöntemleri üzerinde kişiliğin ve karar verme tarzlarının etkisi: Isparta ve Burdur illerindeki girişimciler üzerinde bir araştırma, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Somer, O., Korkmaz, M., Tatar, A. (2002). Beş faktör kişilik envanterinin geliştirilmesi: Ölçek ve alt ölçeklerinin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 21-33.

Spicer, D. P., Sadler-Smith, E. (2005). An examination of the general decision making style questionnaire in two UK samples. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 137-149.

Şahin, Ç. (2005). Aktif öğretim yöntemlerinden beyin fırtınası yöntemi ve uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1). 441-450.

Şeşen, H., Basım, N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.

Taşdelen, A. (2001). Öğretmen adaylarının bazı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 40-52.

Tunçer, P. (2017). Yönetim ve organizasyo,. Ekin, Bursa.

Yıldırım, M. H., Demirel, Y., İçerli, L. (2011). İşletme sahibi yöneticilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik becerileri arasındaki ilişkinin tespiti: Aksaray Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 189-199.

TUİK, (Türkiye İstatistik Kurumu), http://www.tuik.gov.tr. Erişim tarihi: 17.11.2017.

KOSGEB, (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, http://www.kosgeb.gov.tr., 17.10.2017.