İş Kazalarının Ekonomik Analizi Ve Bazı Sektörler Bazında Değerlendirilmesi

Sanayileşme süreci ile artan makineleşme ve teknolojik gelişmeler çalışanlarınmaruz kaldıkları riskleri arttırmıştır. İş çeşitliliği ve çalışan sayısının artması, çalışmahayatını daha karmaşık hale getirmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda, işkazaları sayısal olarak artmış ve daha geniş alanları etkiler hale gelmiştir. İş kazalarısonucu oluşan maddi ve manevi zararlar hem kaza geçiren kişileri etkilemektehem de ülke ekonomisinde önemli bir yük oluşturmaktadır. İş kazalarını ölçmek,etkilerini azaltmak ve nedenlerini belirleyip önleyebilmek amacıyla çeşitli kuruluşlarulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Devletler de iş sağlığıve güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yapmakta ve denetim mekanizmalarıile kazaları kontrol altına almaya çalışmaktadır. Kaza sonucunda devlet tarafındansigortalıya yapılan yardımlar, iş kazalarının doğrudan maliyetini oluşturmaktadır.Devlet bütçesinden karşılanan bu yardımlar, kaynakların bir kısmının iş kazalarıyoluyla israf olmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada iş kazalarının genel görünümüanlatılmış ayrıca iş sağlığı ve güvenliğindeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Devleteliyle karşılanan yardımlar analiz edilerek yıllık bazda ekonomik yük hesaplanmış veiş kazalarının gelecek 10 yıldaki seyri farklı senaryolar düzeyinde oluşturulan projeksiyonlaryardımıyla bulunmuştur. Çalışmada kömür madenciliği, metal sanayive inşaat sektörleri incelenmiş olup risk düzeyi yüksek olan bu sektörlerin iş kazasısayısındaki değişimin oluşturacağı ekonomik etki analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

With the influence of increasing mechanization and technological developments within the process of industrialization, risks exposed by employees have been ascended. Work life has become more complicated because of the increase in the variety of work and the number of employees. As a result of all these issues, work accident has increased quantitatively and started to affect a wider mass of people. The financial and moral damage due to work accident has not only affected victims but also impaired national economy. In order to evaluate, decrease the effects and determine the reasons for preventing work accident, a variety of institutions have operated at both national and international level. Countries have also made regulations on work health and safety and tried to keep work accidents under control by inspection mechanisms. Financial assistances made by

Kaynakça

KİTAP VE DERGİLER BÜTÜNER Okan/ UZUN Derya, “İş Kazalarının Maliyetleri ve Hesaplamaları Üzeri

ne Bir Araştırma”, MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sem

pozyumu, 21-22 Ekim, Düzce. CEYLAN Hüseyin/ AVAN Murat, Türkiye’deki İş Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile

2025 Yılına Kadar Tahmini, International Journal of Engineering Research and

Development, International Journal of Engineering Research and Develop

ment, January 2012, Vol.4, No.1 KARAKAŞ İsa, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık. KELEŞ Rüstem, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Kavramla İlgili Perspektifler”,

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayı:22,

Yıl:4, Kasım-Aralık 2004. OFLUOĞLU Gökhan, DOĞRU Tarık, “Türkiye’de İnşaat İş Kolundaki İş Kazalarının

Ekonomik Boyutları”, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:11, Sayı:4, 2011. T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Kamuoyunu derinden etkileyen

ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi

için gerekli olan düzenleme, araştırma ve gelişme programları ihtiyaçlarının

belirlenebilmesi ve ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının,

üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimi ile

uygulamalarının değerlendirilmesini teminen; Türkiye’de madencilik sektö

ründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından araştırılması,

incelenmesi ve değerlendirilmesi konulu araştırma ve inceleme raporu, Ra

por Tarihi: 08.06.2011 Sayı: 2011/3. T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Tersanecilik Sektörü ile İş Sağlığı

ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin İncelenmesi ve Değerlen

dirilmesi Hakkında Araştırma ve İnceleme Raporu, Rapor Tarihi: 26.11.2008

Sayısı: 2008/1. TANIR F., 2009; “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliğine Bakış”, Maden İşletmele

rinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Bildiriler Kitabı, Ekim 2011, Çanakkale. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Genel Ekonomik Veriler İnşa

at Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mayıs 2011. WEB KAYNAKLARI İNCİROĞLU Lütfi, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberi, “Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği

Yasası ne getiriyor?” 3 Ekim 2012, http://sgkrehberi.com/makale/116/, Erişim

tarihi: 25.12.2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu http://www.resmi

gazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616.htm