Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evli bireylere yönelik bir insan ilişkileri beceri eğitimi programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeylerine etkisi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs University1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

In this study the effect of human relation skill training program with 10 sessions which was developed by researchers on the level of marital adjustment level of married couples were investigated. The working group was consisted of 24 voluntary married couples. Pre – test and post – test model was used with control group and experimental group were consisted 12 individual. Married couples marital adjustment level was measured with “Marital Adjustment Scale” which was developed by Kışlak – Tutarel (1999). The data were analyzed with Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Rank Test. Data handled in this research had shown that married couples who were particapated 10 sessions of human relations skill training program had higher level of marital adjustment than other individuals who were not participated in training program (P<.01).The findings of this had shown that positive effect on the human relations skill training program had levels of marital adjustment of married couples.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 oturumluk İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubu programa gönüllü olarak katılmak isteyen 24 evli bireyden oluşturulmuştur. Araştırma deseni olarak Kontrol Gruplu Ön-test Sontest Model kullanılmış ve 12 birey deney 12 birey de kontrol grubuna alınmıştır. Araştırmaya katılan evli bireylerin evlilik uyum düzeyleri Kışlak-Tutarel (1999) tarafından Türkiye uyarlaması yapılan “Evlilikte Uyum Ölçeği” ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları; 10 oturumluk İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’na katılan evli bireylerin evlilik uyum düzeylerinin, programa katılmayan bireylerin evlilik uyum düzeylerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (p<.01). Elde edilen bulgular, İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeylerini olumlu yönde etkilediği şeklindedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :