Uzun Ömürlülük Riskinin Sosyal Güvenlik Sistemi Dengesine Etkisi

Günümüzde ortak bir sorun haline gelen yaşlı nüfus problemi ülkelerinsosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğini giderek zorlaştırdığındanbu çalışmada sosyal güvenliğin demografik boyutunaönem verilmiştir. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en genç nüfusa sahipülkedir. Ancak ülkemizin ilerleyen dönemlerde yaşlı nüfus sorunuylakarşılaşacağı dikkate alındığında, yaşam beklentisinde ortaya çıkan buartışla uzun ömürlülüğün sistemi ne şekilde etkileyeceği önem kazanmaktadır.Bu nedenle bu çalışmada uzun ömürlülüğün bileşenleri olandoğurganlık ve ölüm oranlarındaki değişim yansıtılarak, yıllar itibariylebu oranların sosyal güvenlik sistemi açıkları üzerindeki etkileri analizedilmeye çalışılmıştır.

Since ageing, accepted as a common problem nowadays, adversely affects the sustainability of social security schemes, this study focuses on the demographic dimension of social security in Turkey. Turkey has the youngest population in OECD countries. But taking into account the fact Turkey will face the problem of ageing population in the future; it is important to analyze how ageing will impact the social insurance system of Turkey with longer life expectancies. For that reason, in this study, through reflecting the change in fertility and death rates which are main components of longevity, the effects of these parameters on the social security system deficits are computed

Kaynakça

1) Stallard, Eric. (2006). Demographic Issues in Longevity Risk Analysis. The Journal of Risk and Insurance, Vol. 73, No. 4, 575-609.

2) Toland, Tamiko. (2005). Facing Longevity Risk: Are You Ready?. Annuity Market News, Vol. XI, No. 12.

3) Birleşmiş Milletler. (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision. Volume II: Demographic Profiles, Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.

4) Birleşmiş Milletler. (2013). World Population Ageing 2013. Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.

5) Avramov, Dragana. Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe. Populati- on studies, Vol. 1,No. 41, Council of Europe Publishing.

6) European Commission, Eurostat. (2014). Population structure and ageing. 11 Kasım 2014 tarihinde http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisti- cs_explained/index.php/File: and_2080_(1)_(%25_of_the_total_population)_YB14.png adresinden erişildi.

Population_pyramids,_EU28,_2013_

7) Andersen, Torben. (2008). Increasing Longevity and Social Security Re- forms A Legislative Procedure Approach. Journal of Public Economics, Vol. 92, 633–646

8) OECD, (2007). Pensions at a Glance: Public Policies Across OECD Countries. OECD Publishing.

9) European Commission. (2014). The 2015 Ageing Report, Underlying As- sumptions and Projection Methodologies. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Economy 8|2014.

10) Avramov, Dragana. Maskova, Miroslava. (2003). Active Ageing in Europe. Population studies, Vol. 1, No. 41, 1-152, Council of Europe Publishing.

11) Department of State and the Department of Health and Human Servi- ces National Institute on Aging, National Institutes of Health. (2007). Why Population Aging Matters: A Global Perspective, Washington DC.

12) OECD Family Database. Social Policy Division - Directorate of Employ- ment. Labour and Social Affairs. 14 Kasım 2014 tarihinde http://www. oecd.org/els/family/CO1_2_ pdf adresinden erişildi.

Life_expectancy_at_birth_1May2014.

13) OECD Health Statistics 2014 database. 14 Kasım 2014 tarihinde http:// stats.oecd.org/index.aspx? DataSetCode=HEALTH_STAT adresinden erişildi.

14) TÜİK. Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar. 14 Kasım 2014 tarihinde http:// www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden erişildi.

15) OECD Health Data. (2008). Statistics and Indicators for 30 Countries. 20 Haziran 2009 tarihinde www.oecd.org/health/dataprojects adresin- den erişildi.

16) Bloom, David. E. Canning, David. ( 2006). How The Biggest Demographic Upheaval in History is Affecting Global Development. Finance and De- velopment A Quarterly Magazine Of The IMF, Vol. 43.

17) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. (2007). Sosyal Güvenlik Reformu: Uy- gulama Öncesi Yeni Yaklaşım.

18) Lindell, Christina. (2004). Longevity is Increasing What About The Reti- rement Age?. Finnish Centre for Pensions Working Papers 6, Helsinki.