Merkez Bankası Bağımsızlığı İle Çıktı Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB yasal bağımsızlığının çıktı açığı üzerine etkisi olup olmadığı 1988Q1- 2016Q2 dönemi çeyreklik verileri ele alınarak analitik bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada TCMB bağımsızlığı farklı dönemler için farklı seviyelerdedir. Bunun nedeni yapılan yapısal reformlar ve düzenlemelerdir. Bu yönde farklı çalışmalar yapılmışsa da bu çalışma alanına katkı sağlayacak farklı nitelikte bir çalışmadır. Çünkü TCMB’nin yasal bağımsızlık endeksinin çıktı açığı üzerinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

The Relationship Between The Independence of Central Bank and Output Gap: Case of Turkey

In this study, it was tried to figure out whether legal independence of Central Bank of Republic of Turkey CBRT affect the output gap analytically with quarterly data between 1988Q1- 2016Q2 time period. CBRT's independence in work is at different levels for different periods. The reason for this is the structural reforms and regulations. Although different studies have been made in this direction, this study is a different quality work that will contribute to this study field. This is because the CBRT's statutory independence index does not have a meaningful relationship with the output gap.

Kaynakça

Alparslan, M. ve Erdönmez, P. (2000). “Enflasyon Hedeflemesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:35:1–32.

Berument H. ve Neyaptı B. (1999). “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ne Kadar Bağımsız?”, İktisat, İşletme ve Finans, Yıl: 14, Sayı: 165: 11–17.

Beşkaya, A. ve Güdenoğlu, E. (2014). “Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi”, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (Bafad) Sayı:2: 43-69.

Ceylan, İ. M. (2013). Fiyat İstikrarını Sağlamaya Yönelik Enflasyon Hedeflemesi Politikaları: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Cukierman, A. (2006). “Central Bank Independence And Monetary Policymaking Institutions: Past, Present, And Future, Chile, Central Bank Of Chile”, Working Papers No:360.

Cukıerman, A. ve Webb, S. B. ve Neyaptı, B. (1992). “Measuring The Independence Of Central Banks cnd Its Effect On Policy Outcomes”, The World Bank Economic Review, Sayı: 3: 353–398.

Cukierman, A. ve Kalaitzidakis, P. ve Summers, L. H. ve Webb, S. B. (1993), ‘’Central Bank Independence, Growth, Invetsment and Real Rates’’, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol: 39: 95-140.

Demertzis. M. (2004), ‘’Central Bank Independence: Low Inflation at No Cost? A Numerical Simulation Exercise’’. Journal of Macroeconomics, Vol:26: 661-677

Demirgil, H. (2011) “Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans: Türkiye Örneği”, Sosyo-ekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık, 2011-2: 113-136.

Doğru, B. (2013), “Merkez Bankası Bağımsızlığının Çıktı Açığına Etkisi: Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 35: 25-39.

Eşsiz, F. P. (2009). Bağımsızlık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 2001 Yılı Merkez Bankası Kanun Değişikliği, Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Fuhrer, J.C. (1997). “Central Bank Independence and Inflation Targets: Monetary Policy Paradigms for the Next Millenium”, New England Economic Review: 19- 36.

Fujiki, H. (1996). “Central Bank Independence Indices in Economic Analysis: A Reappraisal”, Bank of Japan Monetary and Economic Studies, Vol: 14: 79- 99.

Grilli, V. ve Mascaiandaro, D. ve Tebellini, G. (1991), ’’Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in Industrial Countries’’, Economic Policy, Vol: 13: 31-92.

Hall P. A. ve Franzese R. J. (1998). Mixed Signals: Central Bank Independence, CoordinatedWage Bargaining, and European Monetary Union. International Organization, Vol: 52 (3) :505-535.

Kadyrova, S. (2009). Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kooı, J. W. ve De Haan, J. (2000) “Does Central Bank Independence Really Matter? New Evidence For Developing Countries Using A New Indicator.”, Journal Of Banking And Finance, 24 (4): 643-664.

TCMB, (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), (2003). Merkez Bankası Bağımsızlığı TCMB Yayınları, Ankara. TCMB, (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), (2018). TCMB Tarihçe, Http://www.tcmb.gov.tr