Türkiye’de Çalışan Yoksulluğunun Genel Görünümü

Öz Bu makalede çalışan yoksulluğunun genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamdaliteratürde yer verilen tanımlar incelenmiş ve yapılan bazı çalışmalara temas edilmiştir.Çalışan yoksulluğuna ilişkin kabul görmüş ortak bir tanım yoktur. Uluslar arası kuruluşlarfarklı ölçütleri referans alabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ülkemizdeki çalışanyoksulluğunun 2002 ila 2009 yıllarındaki boyutunun belirlenmesi, çalışan yoksullarınişteki durum ve sektöre göre durumunun incelenmesidir. Çalışan yoksulluğunailişkin ülkemizde ayrı bir veri tutulmadığından sadece Hanehalkı Bütçe Anketinintoplulaştırılmış sonuçları irdelenmiştir. Buna göre işteki duruma ve sektöre göre yoksullukanalizi yapıldığında ülke genelinde en yüksek yoksulluk oranları; işteki duruma göreücretsiz aile işçilerinde, sektöre göre tarım sektöründe ve kent-kır ayrımına göre kırsalkesimde görülmektedir. Hizmet ve sanayi sektöründe ülke genelindeki yoksulluk oranıkentsel kesime yakınken tarım sektöründe kırsal kesime yakındır. En düşük yoksullukoranları işveren kesiminde görülürken bunu ücretli-maaşlı kesim takip etmektedir. Kırsalkesimdeki yoksulluk oranları kentteki yoksulluk oranlarının iki ila dört katıdır.