Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkisinin Sektörel Panel Regresyon Modelleri İle İncelenmesi

Asgari ücret politikalarının, istihdam üzerinde önemli etkisinin olduğukabul edilmektedir. Ancak farklı ekollerden gelen iktisatçılar tarafındanyapılan deneysel çalışmalar, asgari ücret ile istihdam arasındaki ilişkininyönü üzerinde bir uzlaşma sağlayamamıştır. Liberal iktisatçılar,asgari ücretin istihdam üzerinde negatif bir etkisinin olduğunu ileri sürmektedir.Keynesyen iktisatçılar ise asgari ücret ile istihdam arasındapozitif yönlü bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Deneysel çalışmalarsonucunda ortaya çıkan bu farklılıklar, sektörlere ait veriler kullanılarakyapılan çalışmalarda belirgin olarak görülmektedir. Bu farklılıklarniteliksiz işgünün daha fazla istihdam edildiği sektörlere ait veriler ileyapılan çalışmalarda daha da belirgin olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de2008-2012 döneminde istihdamın belirleyicileri ve istihdam ileasgari ücret arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada 16 sektöre ilişkinverilerden oluşan panel regresyon modelleri kullanılmıştır. Çalışmada,asgari ücretin istihdamı olumsuz yönde etkilediği şeklindeki iktisat yazınındakiyaygın inancın aksine asgari ücret ile istihdam arasında pozitifyönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet ayrımındaelde edilen modeller, kazanç değişmelerinin kadın ve erkek istihdamınıfarklı yönde etkilediğini göstermektedir.

It is considered that the minimum wage policies have a significant impact on employment. However, empirical studies that have been made by economists from different schools have been unable to reach a compromise on the direction of the relationship between employment and minimum wage. Liberal economists suggest that there are the negative effects of minimum wages on employment. The Keynesian economists argue that there is a positive correlation between employment and the minimum wage. These differences arising as a result of experimental studies are seen clearly between studies using data from sectors. These differences are even more pronounced in studies made by using data from sectors that more unskilled labors are more employed in. In this study, the determinants of employment and the relationship between minimum wages and employment in Turkey during the period 20082012 are investigated. In the study, panel regression models using data for the 16 sectors were used. As a result, contrary to the widespread belief in the economic literature of the minimum wage adversely affects employment, it is concluded that there is a positive correlation between the minimum wage and employment. Moreover, models obtained in the gender base show that wage changes affect women and men employment at the different ways

Kaynakça

Yiğiteli, N., 2011, Alternatif Asgari Ücret Politikaları ve Bu

Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerindeki Etkileri, Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi, Ankara Güven, A.,Mollavelioğlu, Ş. ve Dalgıç, B. Ç., 2009, Asgari Ücret

İstihdamı Arttırır mı? (1969–2008 ) Türkiye Örneği, EkonAnadolu 2009 Uluslararası Anadolu İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir, Türkiye

Korkmaz, A. ve Çoban, O., 2006, Emek Piyasasında Asgari Ücret,

İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi, Türkiye Örneği, 1969-2006, Maliye Dergisi, Sayı 151, s. 16-22.

Korkmaz, A., 2003, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret,

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara Katz, F. L. ve Krueger, A.B., 1992, TheEffect of the Minimum

Wage on theFast-FoodIndustry, IndustrialandLaborRelationsReview, Vol. 46, No. 1. (Oct., 1992), pp. 6-21.

Deere, D., Murphy, K. ve Welch, F., 1995, “Re- examiningMethods of Estimating Minimum WageEffects:

Employmentandthe 1990-91 Minimum WageHike”

AmericanEconomicAssociationPapersandProceedings, Vol. 85. Card, D. ve Kreuger, A., 1995, “MythandMeasurement: The New

Economics of Minimum Wages”, Princeton UniversityPress, Princeton, New Jersey Bernstein, J. ve Schmitt, J. , 1998, MakingWork Pay: Theimpact of the 1996-97 Minimum WageIncrease, EconomicPolicyInstitute, Washington, DC.

Baker, M., Benjamin, D. ve Stanger, S., 1999, TheHighsandLows of the Minimum WageEffect: A Time Series Cross SectionStudy of theCanadianLaw, Journal of LaborEconomics, Vol. 17, No. 2 (April 1999), pp. 318-350

Güneş, Ş., 2007, Minimum WageandAverageWageRelationship in Turkey: a CointegrationandErrorCorrection Analysis, Akdeniz İİBF Dergisi, 13, s.185-199.

Gindling, T. H. ve Terrell, K., 2009, Minimum Wages,

WagesandEmployment in VariousSectors in Honduras, LabourEconomics 16, 291-303

Addison, J. T..,Blackburn, M. L. ve Cotti, C. D., 2009, Do

Minimum WagesRaiseEmployment? Evidencefromthe U.S. Retail- TradeSector, LabourEconomics 16, 397-408

Dube, A.,Lester, T. W. ve Reich, M., 2010, Minimum

WageEffectsAcrossStateBorders: Estimates Using ContiguousCounties, IrleWorkingPaper 157-07

Carpio, X. D.,Nguyen, H. ve Wang, L. C., 2012, Doesthe

Minimum WageAffectEmployment?: EvidencefromtheManufacturingSector in Indonesia, PolicyResearchWorkingPaper, The World Bank Addison, J. T..,Blackburn, M. L. ve Cotti, C. D., 2012, TheEffect of Minimum Wages on Labour Market Outcomes: County-Level

EstimatesfromtheRestaurant-and-Bar Sector, British Journal of IndustrialRelations, Volume 50, Issue 3, 412-435

Lemos, S., 2004 Minimum WagePolicyandEmploymentEffects:

EvidencefromBrazil, Economia, 5(1), s.219–266 Neumark, D.,Cunningham, W. ve Siga, L., 2006, TheEffects of the Minimum Wage in Brazil on the Distribution of FamilyIncomes: 1996–2001, Journal of Development Economics, 80(1), s. 136–159

Montenegro, C. E. ve Pages C., 2004, WhoBenefitsFromLabor

Market Regulations? Chile, 1960–1998, In: J. Heckman ve C. Pages

(eds.): LawandEmployment: Lessonsfrom Latin Americaandthe Caribbean. Chicago: University of Chicago Press, s. 401–434. Suryahadi, A.,Widyanti, W., Perwira, D., ve Sumarto, S., 2003,

Minimum WagePolicyanditsImpact On Employment in The Urban FormalSector, Bulletin of IndonesianEconomicStudies, 39(1), 29–50. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllıkları (SGK) Web Sitesi: www.sgk.gov.tr Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Web Sitesi: www.tuik.gov.tr Brosnan, P., 2003, "Globalisationand Minimum WageSystems".

In P Reflectionsand New directions: Proceedings of The 16th AIRAANZ, New Zealand Brown, C.,Gilroy, C. ve Kohen, A., 1982, TheEffect of Them

Minimum Wage on EmploymentandUnemployment, Journal of EconomicLiterature, Volume 20, Issue 2, 487-528

Carley, M., 2006, KeyThemes in Global IndustrialRelationsand

Minimum WagesandRelocation of Production; Dublin Dhanani, S. ve Islam, L., 2004, IndonesianWageStructureand

Trends: 1976-2000; International Labour Office; Geneva

Foguel, M. N.,Ramos, L. ve Carnerio, F., 2001, “TheImpactsof theMinimum Wage On TheLabor Market, PovertyandFiscal Budget

InBrazil”, Ministério Do Planejamento, Orçamento E Gestão, Rio de Janerio Gavett, T. W., 1970, IntroductionYouthUnemploymentandthe

Minimum Wage. Bulletin 1657. U.S. Department ofLabor, Bur. Of Lab. Stat.,pp. 1-29