Demografik Özelliklere Göre Özel Günlerdeki Tüketim Harcamaları: Rize Örneği

Bu çalışmanın amacı, özel günler için yapılan harcamaların tüketici bütçesindeki yerini tespit etmek ve özel günler için satın alınan üründe aranan niteliklerin demografik özelliklere göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Özel günler için satın alınacak bir üründe erkeklerin markaya, kadınların ise modaya uygunluğa önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, gençlerin markaya, orta yaş ve üzerindekilerin ise modaya uygunluğa önem verdikleri belirlenmiştir. Gelir seviyesi yükseldikçe satın alınacak üründe kalite arayanların oranının yükseldiği, ayrıca kadınların erkeklere nazaran özel günlere daha duygusal baktıkları tespit edilmiştir.

Consumption Expenditures on Special Days According to Demographic Characteristics: Rize Example

The purpose of this study is to determine the place of special days expenditures within the consumer budget and to show whether the qualifications sought in products purchased for special days vary according to demographic characteristics. Obtained results for a product purchased for special days have shown that, men attach importance to brand and women attach importance to modality. Similarly, it has been determined that young people attach importance to brand but middle aged and above to fashion suitability. It has been found that as the income level increases, the proportion of quality seekers increases, and women look more emotional to special days than men.

Kaynakça

Akay, A. (1999). Armağan, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Akçadağ M. (2017). Yılın Özelliği Olan Günlerinde Seçili Ürünlerin Satış Tutarlarındaki Değişiminin Pazarlama Sistemi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma(Basılmamış Doktora Tezi), Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, Nevşehir.

Akgül, D. (2014). Hedonik (Hazcı) Tüketimin Özel Günlerdeki Alışveriş Kültürü Üzerindeki Etkisi ve Ülkelerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma, (Basılmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Arık, M. B. (2004). ‘‘Bir Kültür Endüstrisi Olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’’,İstanbul

Üniversitesi İletişim Dergisi, 20, 79-87.

Ateş, C. (2013). Armağanın Tarihsel Dönüşümü ve Modernizmle Birlikte Tüketim Ürünü Olarak Televizyonda Sunumu: Sevgililer GünüÖrneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, Konya.

Bayuk, M. N. (2009). ‘‘Özel Gün ve Haftaların Tüketim Üzerindeki Etkileri’’, Kamu-İş; Cilt:11, Sayı:1, 185-197.

Dilek N. (2018). Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Özel Günlerdeki Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Rize Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Avrasya Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, Trabzon.

Kazancıoğlu ve Aytekin (2014), ‘‘Sevgililer Günü Ritüellerinin Alışveriş Deneyimi ve Hazcı Alışveriş Değerine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama’’ ,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (22), 67-93.

Kılıçer, T., Boyraz, E. ve Tüzemen, A. (2016). ‘‘Kadın, Erkek, Ya da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 16/1, 121-133.

Sherry, J. F., McGrath, M. ve Levy, S. J. (1993). “The Dark Side of the Gift”. Journal of Business Research, 28, 225-243.

Varinli, İ. ve Akgül, D. (2015). ‘‘Tüketicilerin Hediye Alışveriş Davranışlarının Karşılaştırılması: Kazakistan ve Türkiye’’, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan, 677-688

Yelmen (2018),‘‘Türkiye’de Yayımlanan Babalar Günü Reklamlarının Görselleri ve Söylemleri Üzerine’’, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 339-346

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a52952eb

73179215, E.T: 07.06.2018

http://brandtalks.org/2017/06/ozel-gunler-ekonomisi/ E.T: 07.06.2018

https://bidozblog.com/tag/ozel-gunler-pazarlamasi/ E.T: 25.04.2018

https://nrf.com/resources/consumer-research-and-data/holiday-spending/mothers-day E.T: 05.08.2018

https://www.chip.com.tr/haber/turkiye-nin-sevgili-profili-cikarildi_24957.html E.T: 07.06.2018).