Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri

Bu çalışmada, evrensel ölçekte doğa olaylarının herkes için hayati önem taşıması, büyük göç hareketlerine neden olması, iklim mültecilerinin uluslararası gündemde önemli bir noktaya getirilmesi ve bu konuda kamu politikası üretecek olan politika yapıcılara yol gösterilmektedir. Araştırmanın amacı, küresel ısınma, kuraklık ve çölleşme, seller ve depremler gibi doğa olayları bağlamında göç etmek zorunda kalan iklim mültecilerinin önemini vurgulayarak ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmaktır. Araştırmanın kapsamını Dünyada iklim değişiklikleriyle birlikte yaşanan doğa olayları sonucu göç etmek zorunda kalan ve literatürde iklim mültecileri diye tabir edilen grup oluşturmaktadır. Yöntem olarak literatür taramasından, kantitatif ve kalitatif verilerden, kurum ve kuruluşların yayınladığı teknik ve analitik raporlardan faydalanılmıştır.

Migration in the Context of Globalization and Environmental Problems: Climate Refugess

In this study, the fact that nature events on a universal scale are vital for all, leading to massive migration movements, bringing climate refugees to an important point on the international agenda and it is guided by policy makers who will produce public policy on this issue. The aim of the research is to raise awerness at the national and international level by emphasizing the importance of climate refugees who have to migrate in context of natural phenomena such as global warning, drought and desertification, floods and earthquakes. The scope of the study constitutes the so-called climate refugees in the literature, which have to migrate to result of the nature events that occur together with climate changes in the world. As method, literature review, quantitative and qualitative data, technical and analytical reports published by institutions and organizations are used.

Kaynakça

Akıncı, Buket, Ahmet Nergiz ve Ercan Gedik (2015), “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2, ss.58-83

Aral, Berdal (2005), “Egemenlik ve İnsan Hakları Açısından Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S.24, ss.57-78

Artan, Taner ve Kıvanç Uzun (2017) “İklim Mültecileri Bağlamında Yeşil Sosyal Hizmet Üzerine Bir Tartışma” Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol.7, Issue.4, pp.171-184

Balay, Refik (2004), “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.37, S.2, ss.61-82

Başıbüyük, Özgün Gülüşan, Faruk Ay, Serkan Acar (2017), “Küresel Isınma ve Küresel Isınmanın Yaşlılar Üzerindeki Etkisi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.1, ss.203-218

Batan, Murat ve Zeynel Fuat Toprak (2015), “Küresel İklim Değişikliğinin Olumlu Etkileri ve Bu Etkilerin İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, C.6, S.2, ss.93-102

Baykal, Hülya ve Tan Baykal (2008), “Küreselleşen Dünyada Çevre Sorunları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5, S.9, ss.1-17

Black, Richard (2001), “Environmental Refugees: Myth or Reality”, The UN Refugee Agency New Issues İn Refugee Research, No. 34, ss.1-19

Değirmenci, Yavuz ve İlhan İlter (2013), “Coğrafya Dersi Öğretim Programında Doğal Afetler”, Marmara Coğrafya Dergisi, S.28, ss.276-303

Demirbilek, Melahat (2016), “Çevre, Çevre Mültecileri ve Çevreci Sosyal Hizmet”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol.2, No.3, ss.905-914

Demirdelen, Özge ve Mustafa Tevfik Odman (2017), “Küresel Isınmanın Yol Açtığı Sorunlardan Biri: İklim Mültecilerinin Hukuki Statüsü”, Sosyal Bilimler Dergisi, S.13, ss.470-497

Deniz, Orhan, Mehmet Zeydin Yıldız, Suvat Parin, Rıdvan Erdoğan (2017), “Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği”, Social Sciences Studies Journal, Vol.3, Issue.10, pp.1426-1444

Ekici, Süleyman ve Gökhan Tuncel (2015), “Göç ve İnsan”, Birey ve Toplum Dergisi, C.5, S.9, ss.9-22

Ekşi, Nuray (2016), “İklim Mültecileri”, Göç Araştırmaları Dergisi, C.2, S.2, ss.10-58

Ergünay, Oktay (2007), “Türkiye’nin Afet Profili”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-7 Aralık 2007, Ankara, ss.1-14

Ersoy, Şükrü (2017), “2016 Yılı Doğa Kaynaklı Afetler Yıllığı Dünya ve Türkiye”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No.129, ss.1-402

Ersoy, Şükrü, Murat Nurlu, Oktay Gökçe, Bülent Özmen (2017), “2016 Yılında Dünyada ve Türkiye’de Meydana Gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi”, Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, S.22, ss.13-27

Güneş, Fatime (2011), “Çölleşme, Toplumsal-Ekonomik Boyut ve Sürdürülebilir Geçim Paradoksu: Konya-Karapınar Örneği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2011/1, ss.19-38

İşçi, Coşkun (2008), “Deprem Nedir ve Nasıl Korunuruz?”, Journal of Yaşar University, C.3, S.9, ss.959-983

Karabıçak, Mevlüt ve Ramazan Armağan (2004), “Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, ss.203-228

Kaypak, Şafak (2009), “Çevre Korunmasında Sorumluluk Hukukun Yeri”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, ss.309-346

Kaypak, Şafak ve Muzaffer Bimay (2016), “Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, C.6, S.1, ss.84-110

Kelo, Maria ve Bernd Wachter (2004), “Brain Drain and Brain Gain Migration in The Europan Union After Enlargement”, European Conference, September 29 and 30, ss.1-91

Kıvılcım, Fulya (2013), “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C.5, S.1, ss.219-230

Koçak, Yüksel ve Elvan Terzi (2012), “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.3, S.3, ss.163-184

Kolmannskog, Odedra Vikram (2008), “Future Floods of Refugees”, Norwegian Refugee Council, Oslo, ss.1-42

Lee, S. Everett (1966), “A Theory of Migration”, Demography Journal, Vol.3, No.1, pp.47-57

Lindberg, E. Nihal (2012), “Küreselleşen Dünyada ve Türkiye’de Çocukluğun Durumu”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.21, S.1, ss.1-10

Mutlu, Ahmet, İbrahim İrdem ve Berna Üre (2015), “Ekolojik Mültecilik”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, C.10, S.23, ss.79-118

Mutluer, Mustafa ve İlkay Südaş (2013), “Görünmez Bir Küresel Sorun: Çevre Mültecileri”, Prof. Dr. İlhan Kayan’a Armağan Kitabı, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.631-636

Özmen, M. Taner (2015), “Sel-Taşkın Türkiye ve Antalya”, Aralık-2015, Antalya, ss.1-114

Öztürk, Mustafa ve Nihal Altuntepe (2008), “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Journal of Yaşar University, C.3, S.11, ss.1587-1625

Reyhan, Satır Ayşen ve Hakan Reyhan (2016), “Küresel Isınmanın Nedenleri, Sonuçları, Çözümleri Üzerine Yeni Değerlendirmeler”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, C.11, S.26, ss.1-24

Sağlam, Serdar (2006), “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erman Artun Özel Kitaplığı, S.5, Güz 2006, ss.33-44

Sayın, Yusuf, Ahmet Usanmaz ve Fırat Aslangiri (2016), “Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.18, S.31, ss.1-13

Şahin, Levent ve Mustafa Öztürk (2008), “Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durumu”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, C.54, S.1, ss.3-29

Tosun, Serpil (2016), “Göçün Çevre Sorunlarına Etkileri”, ISEM 2016, 3.Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Alanya-Türkiye, ss.675-684

Tümtaş, Sertaç Mim ve Cem Ergun (2016), “Göçün Toplumsal ve Mekânsal Yapılar Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.4, ss.1347-1359

Türkeş, Murat (2012), “Kuraklık, Çölleşme ve Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Savaşım Sözleşmesi’nin Ayrıntılı Bir Çözümlemesi”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.20, S.1, ss.7-55

Türkeş, Murat, Utku Sümer, Gönül Çetiner (2000), “Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri”, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara, ss.1-17

United Nations International Migration Report 2017: Highlights (2017), United Nations, New York, ss.1-31

Yılmaz, Abdurrahman (2014), “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol.9, No.2, pp. 1685-1704

Ziya, Olcay (2012), “Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.99, ss.229-240

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.icisleriafad.gov.tr/dprem-nedir, 29.03.2018

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067, 04.04.2018

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ac639c397d851.62680629, 05.04.2018

https://deprem.afad.gov.tr/, 05.04.2018