Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir grup rehberliği programının öğretmenlerin disiplin anlayışına etkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, insancıl yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen bir grup rehberliği programının, öğretmenlerin disiplin anlayışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Söz konusu eğitim programının temelini, ahlak gelişimi, iletişim ve disiplin yöntemleri oluşturmuştur. Yine çalışma kapsamında, araştırmacı tarafından, öğretmenlerin disiplin anlayışlarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir (Öğretmen Disiplin Anlayışı Ölçeği). Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda, ikisi otoriter disiplinle ve diğer ikisi demokratik disiplinle ilişkili olmak üzere dört faktör belirlenmiştir. Geliştirilmiş olan ölçek, Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne hizmet içi eğitim amacıyla gelmiş olan 16 kişilik deney grubuna ve Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu’nda görev yapan 16 öğretmenden oluşan kontrol grubuna uygulanmıştır. Bundan sonra, deney grubuna, disiplin konusunda sekiz oturumluk bir eğitim programı verilmiş, uygulamadan sonra, Öğretmen Disiplin Anlayışı Ölçeği her iki gruba tekrar uygulanmıştır. Yapılan varyans analizleri sonucunda, kontrol grubunun ön-test ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, buna karşılık deney grubunun, otoriter disiplinle ilişkili olan iki alt ölçekten almış oldukları toplam puanların, son testte anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Tüm ölçekten alınan toplam puanlar dikkate alındığında ise, yine deney grubunun son-test puanlarının, ön-test puanlarından daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this experimental study was to investigate the effectiveness of the Discipline Training Program based on Humanistic Approach on elementary school teachers’ discipline opinions. Moral development, communication, and the methods of discipline are the basis of the program implemented to the experimental group. As part of the study, an instrument called “Teacher Discipline Opinion Scale” (TDOS) was developed by the researcher to examine the elementary school teachers’ opinions on discipline. Firstly the validity and reliability studies of the scale were conducted and following the factor analysis four factors were emerged, two of which are related to authoritarian discipline and the other two to democratic discipline. TDOS was administered to an experimental group of 16 participants who came from different elementary schools and attended to in-service program of Mamak Guidance and Research Center in Ankara. A group of 16 teachers working for Ulubatlı Hasan Elementary School in Ankara formed the control group and they were also administered the scale. Total of eight week training program on discipline was applied to the experimental group. Finally, Teacher Discipline Belief Scale was again administered to both experimental and control group. The two-way variance analyses demonstrated that: a-)there were no difference pre-and post-test scores of the control group. b-) The experimental group’s pre-and post-test scores differed on sub-scales of authoritarian discipline. c-) The pre and post-test scores of the experimental group was different

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :