Yıl 2019, Sayı : 46 Sayfalar 313 - 342 2019-06-30
The importance of performance management in public
Kamuda performans yönetiminin önemi
Vedat YILMAZ,Abdullah TURAN
19 261

Anahtar Kelimeler

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz. (2001). "Hukukun Üstünlüğü- Hukuk Devleti", Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, s. 25-33.AKÇAKAYA, Murat (2012), “ Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Karadeniz Araştırmaları, S. 32, ss.171-202. AKTAN, Coşkun Can (2003), Değişim Çağında Devlet, 1. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya. AKYÜZ, Ömer Faruk, (2001), Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Sistem Yayıncılık, İstanbul.ALTINTAŞ, Abdullah, (2010), “Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 69, S.4.ARTAR, İ.Melik Baş Ayhan (1990), İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve Değerlendirme Modelleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 435, Ankara. ASTARLIOĞLU, Esin (1997), “Performans Yönetim Sistemi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.BİLGİN, Kamil Ufuk, (2004), Kamu Performans Yönetimi, TODAİE, Ankara.BİLGİN, Kamil Ufuk, (2008), Kamu Performans Yönetimi: Vali ve Kaymakamlar Performans Ölçümü Araştırması, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, s.60.CANSEVER, Aydın Ferit (2000), “ Performans Yönetim Sistemi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2007), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2004), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.DOĞMAZ, Alper (2016), “ Performans Yönetiminde; Pozisyon Esaslı Çalışma ve Performans Değerlendirmede Eti Maden Uygulama Örneği”, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.EFE, Şeref (2012), “Kamuda Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Yönetimi: Türkiye Uygulaması ve Sorunlar”, Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık, S. 87, ss.121-142.EREN, Veysel-Ufuk Durna (2007), “Kamu Sektöründe Performansın Anlaşılması ve Geliştirilmesi” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 1, Mart, s.107-134. ERKIŞ, İbrahim Uğur (2014), “Kamu Kurumlarında Performans Yönetiminin Uygulanabilirliği: 360 Derece Performans Değerleme Tekniği (Antalya Örneği)”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.ERYILMAZ, Bilal (2000), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.HATİPOĞLU, Demet (1995), “Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul. HATUNOĞLU, Zeynep, Bakan, İsmail, Eraslan, İsmail Hakkı (2011), “İşletmecilikte Seçme Konular”, Stratejik Performans Yönetimi, (Ed. İsmail Bakan, Ahmet Melih Eyitmiş), Gazi Kitapevi, Ankara.KAVRAKOĞLU, İbrahim (1993), Toplam Kalite Yönetimi, 1. Baskı, Kalder Yayınları, İstanbul.KIRILMAZ, Hakan (2011), “Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi Uygulamaları”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, http://www.sdplatform.com/Dergi/497/Kamu-kurumlarinda-performans-yonetimi-uygulamalari.aspx, ET: 20/12/2018.KUMRU, Mesut (2012), “ Kurumsal Performans Değerlendirmenin Önemi, Gelişimi ve Uygulama Örnekleri”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi (YAEM 2012) Doğuş Üniversitesi, İstanbul, ss. 1-7.LOHRİ, Marius (2000), Analyse comparative des méthodes d’élaboration des systèmes de mesure de performance TBP et GIMSI, Unıversıté De Lausanne École Des Hautes Études Commercıales, Lausanne.ÖZMUTAF, Nezih Metin (2007), “Örgütlerde Bireysel Performans Unsurları ve Çatışma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.8, S.2, ss.41-60.ÖZER, M.Akif, (2009), “Performans Yönetimi Uygulamalarında Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 73, ss.1-29.PEKER, Ömer, AYTÜRK, Nihat (2002), Yönetim Becerileri, 2. Baskı, Yargı Yayınevi, Ankara. TORTOP, Nuri (2005), Kamu Personel Yönetimi (İnsan Kaynakları Yönetimi), Yargı Yayınevi, Ankara.USTA, Aydın (2010), “Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci”, Sayıştay Dergisi, S.78, ss. 31-58. http://www.sdplatform.com/Dergi/497/Kamu-kurumlarinda-performans-yonetimi-uygulamalari.aspx, ET: 14/12/2018.http://www.kaliten.com/takim-bazli-performans-degerleme-yontemi.html, et: 20/12/2018.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar Orcid : 0000-0003-4624-9824Yazar: Vedat YILMAZ (Sorumlu Yazar)Kurum: KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-2743-6798Yazar: Abdullah TURAN Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Vedat YILMAZ
Abdullah TURAN