YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GÖRSEL KRİTERLERİN İŞLETME İMAJINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışma, yiyecek içecek işletmelerindeki görsel kriterlerin, hizmet kalitesi ve işletme imajı üzerine etkilerini ölçmek amacıyla planlanmıştır. Araştırma verileri Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 İstatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, sürekli değişkenler ise ± SD olarak sunulmuştur. Araştırmaya katılanların öğrenci olup olmama durumuna göre görsel kriterlerin hizmet kalitesi ve işletme imajı üzerine etkilerinin değerlendirilmesinde t testi uygulanmıştır. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p

A Research on the Effects of Visual Criteria on Business Image for Food and Beverage Companies

The purpose for the research is to determine effects of visual criteria on business image for food and beverage companies. A survey was conducted among 312 people in Ankara, Gölbaşı. The data of the research were analyzed through the SPSS 21.0 Statistical Package Program. Category variables were presented using numbers and percentages, and continuous variables in ± SD. T test was used to evaluate effects of visual criteria on business image between students and non-students. In every analysis, statistical significance level was taken p

Kaynakça

Avcı U. ve Sayılır A. (2006). Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne Ve Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 121-136.

Buyurgan S. ve Buyurgan U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi: Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle (3. Baskı), Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Çabuk S. , Nakıboğlu B. , Canoğlu M. (2013). Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi İle Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24 (1), 96-108.

Durna U. ve Dedeoğlu B. B. (2013). Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 29-38.

Güzel F. Ö. (2009). Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi Ve Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 143-159.

LeBlanc, G. ve Nguyen, N. (1996). An Examination Of The Factors That Signal Hotel Image To Travellers. Journal of Vacation Marketing, 3 (1), 33-42.

Marangoz M. ve Akyıldız M. (2007). Algılanan Şirket İmajı Ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 197-217.

Marangoz M. ve Biber L. (2007). Kurumsal İmajın Ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 173-193.

Murat G. ve Çelik N. (2007). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 1- 20.

Nguyen, N. ve LeBlanc, G. (2001). Corporate Image And Corporate Reputation In Customers’ Retention Decisions In Services. Journal of Retailing And Consumer Services, 8 (4), 227-236.

Oral S. (2005). Otel İşletmeciliği Ve Verimlilik Analizleri (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı), Ankara, Detay Yayıncılık.

Özgün Ayar C. (2009). Kurumsal İmaj Yönetimi: Türkiye İş Kurumu Örneği, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Öztürk Y. ve Seyhan K. (2005). Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri Ve Önemi. Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 121-140.

Parasuraman A. , Zeithaml, V. A. ve Berry L. L. (1985). A Conceptual Modal of Service Quality Its Implications For Future Research, Journal of Marketing, 49, 41-50.

Shostack, L. (1977). Breaking Free From Product Marketing. Journal of Marketing, 41 (2), 73-80.

Şimşek M. Ş. (1999). Yönetim Ve Organizasyon, Ankara, Nobel Yayıncılık.

Tekin M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi (Yenilenmiş 3. Baskı), Ankara, Ezgi Kitabevi. Tolungüç A. (1992). Tanıtım Ve İmaj. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 11- 19.

Uyguç N. (1998). Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları.

Yamane T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri (1. Baskı) (Çev: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın ve Esen Gürbüzsel), İstanbul, Literatür Yayıncılık.

Zengin B. ve Gürkan Z. (2009). Konaklama Sektöründe Kurumsal İmajın Önemi Ve Tüketici Tercihlerine Etkileri. Journal of Azerbaijan Studies, 12 (1), 132-157