İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMANIN SORUNSAL HALİNE GELMESİ VE KURUMSALLAŞAMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Kurumsallaşma, aile şirketleri ve yönetimin profesyonelleştirilmesi son yıllarda en çok çalışılan konular arasındadır. Kurumsallaşma, işletmelerin çevresindeki yasalara ve baskılara uyum sağlayıp, uymak zorunda oldukları kuralları yerine getirerek çevreden destek sağlamalarıdır. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için kurumsallaşmak zorundadırlar. Globalleşme, sürekli değişim, bilgi teknolojileri ve kurumsal çevrenin baskıları; işletmeleri kurumsallaşmaya yönlendiren temel nedenlerdir. Kurumsallaşma çalışmaları işletmeler için hem bir başlangıç, hem de ulaşılmak istenen bir sonuçtur. Fakat yönetim yaklaşımlarından, örgüt yapısından ve çevreden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı; kurumsallaşma çalışmaları işletmeler için varlığı tehdit edici bir boyutta sorun haline gelmektedir.İşletmelerde, kurumsallaşma çabalarının sorunsal haline gelmemesi ve kurumsallaşma sürecinin sistemli bir şekilde devam ettirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken yönetimsel düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:-Vizyon, misyon, amaç ve stratejilerin netleştirilip aralarındaki uyum sağlanarak, bütün çalışanlara benimsetilmesi,-Kurumsal çevreye uyumun en üst düzeye getirilerek, baskılara ve beklentilere gereken cevabın verilebilmesi,-Katılımcı yönetim kültürünün benimsenmesi, varsa merkezi yönetim anlayışından vazgeçilerek, yetki devrinin gerçekleştirilmesi,-Yönetici engelinin ortaya çıkmasının engellenmesi,-Aile şirketi anlayışından vazgeçilerek, aile konseyi ile şirket konseyinin ayrı ayrı oluşturulması ve yönetimin profesyonelleştirilmesi,-Geleceğe yönelik büyüme ve gelişme planlarının yapılması, sürekli güncellenmesi ve sektördeki değişime öncülük yapılmaya çalışılması.

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION IN BUSINESSES AND THE REASONS OF DIFFICULTY IN THIS FIELD