GELİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KOBİLERE ETKİSİ

Öz Günümüzde, globalizm ve bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler tüm organizasyonların iş yapış şekillerini değiştirmelerine neden olmaktadır. Bu paradigma değişimi, organizasyonların gelişen teknolojilere ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde yüzünü oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) de bu gelişmelere kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Bu çalışmada da öncelikle KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri, KOBİ’ ler tarafından kullanılan bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojilerinden sağlanan faydalar hakkında teorik bilgiye yer verilecek; çalışmanın son kısmında da İzmir’de faaliyet gösteren 98 adet KOBİ ile yapılan anket uygulamasının sonuçlarından bahsedilecektir. Alan araştırmasının sonucunda, KOBİ’lerin bilgi teknolojilerini daha çok muhasebe verilerin kaydı için kullandıkları, stratejik yönetim ve planlama amacıyla bilgi teknolojilerinden yararlanmadıkları belirlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak işletmeler bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımlar sonucu bekledikleri faydayı sağlayamamışlardır. işletmelerin satışlarında bir artış sağlanmış ancak maliyetlerinde de bir artış meydana gelmiştir. İşletmelerim bilgi teknolojilerinden bekledikleri faydayı sağlayamamalarının diğer nedenleri de bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmemesi ve nitelikli personel eksikliğidir.
Anahtar Kelimeler:

KOBİ, Bilgi Teknolojileri

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY TO SMEs