Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.2017 Tarih, 2017/4-1334 Esas ve 2017/545 Karar Sayılı Kararı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Eşlerden birinin evlilik birliğinin getirdiği yükümlülüklerden biri olan “sadakatyükümlülüğü”nü ihlâl etmesi hâlinde, diğer eşin, eşiyle birliktelik kurmuş olanüçüncü kişiye karşı tazminat dâvası açma hakkına sahip olup olmadığı ve buçerçevede, gerek yükümlülüğünü ihlâl eden eşin gerek üçüncü kişinin, sadakatyükümlülüğünün ihlâli nedeniyle zarar gören eşe karşı sorumlulukları özellikleYargıtay Kararları çerçevesinde yeknesak olmaktan uzaktır. Yargıtay, vermişolduğu bir Hukuk Genel Kurulu Kararı’nda (22.3.2017 t., 2017/4-1334 E. ve2017/545 K.), sadakat yükümlülüğünün ihlâlinde, evli kişiyle cinsel birliktelikyaşayan üçüncü kişinin, yükümlülüğün ihlâlinden zarar gören eşe tazminatödemesi gerektiğine çeşitli gerekçelerle karar vermiştir.Bu çerçevede çalışmada, ilgili Yargıtay Kararında yer alan hukuki dayanaklarınirdelenmesiyle, sadakat yükümlülüğünün ihlâlinde, yükümlülüğü ihlâl edeneş ile üçüncü kişinin hukuki açıdan sorumluluk durumları aydınlatılmayaçalışılacaktır.

A CRITICAL APPROACH TO THE VERDICT OF SUPREME COURT ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS THAT DATED 22.3.2017, BASIS NO 2017/4-1334 AND VERDİCT NO 2017/545

In case one of the spouses violates the “duty of loyalty” that is one of the dutiesto be caused by the union of marriage, if the other spouse has the right to suethe third person having affair with the spouse, and the liabilities of either thespouse violating the duty or the third person on account of the violation of theduty of loyalty have been far from uniformity in the verdicts of the SupremeCourt. In a verdict of the Supreme Court Assembly of Civil Chambers (dated22.3.2017, 2017/4-1334 B. and 2017/545 V.), it was finalised that third personwho had sexual intercourse with a married person requires to pay compensationto the spouse who is damaged due to the violation of the duty of loyaltyon several grounds.In this paper where there is such a framework, the legal grounds in relatedverdicts of the Supreme Court will be examined to be able to clarify the legalobligations of the spouse violating the duty of loyalty and third person in caseof the violation of the duty of loyalty

Kaynakça

Aebi-Müller, Regina E., Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- undFamilienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art. 1-456 ZGB, Herausgeber:Peter Breitschmid, Alexandra Rumo-Jungo, 2. Auflage, Schulthess Verlag AG,Zürich-Basel-Genf 2012.Bräm, Verena: “Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft: Besonderheiten, Tendenzen,Widersprüche”, Fam.Pra. ch, Stämpfli Verlag, Heft 3, 2006, s. 519- 575.Bräm, Verena: Zürcher Kommentar, Bd. II/1c, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen,Art. 159-180 Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, DasFamilienrecht, 1. Abteilung: Das Eherecht (Art. 90-251 ZGB), 4. Auflage, SchulthessVerlag AG, Zürich 1998.Brehm, Roland: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, DasObligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR,Herausgeber: Heinz Hausheer, Hans Peter Walter, 4. Auflage, Stämpfli Verlag AG,Bern 2013.Brückner, Christian: Das Personenrecht des ZGB, Stämpfli Verlag AG, ZürichBasel-Genf2000.Bucher, Andreas: Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3. Auflage, HelbingLichtenhahn Verlag, Basel-Genf-München 1999.Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul2016.Dural, Mustafa/Öğüz,Tufan/Gümüş, M. Alper: Türk Özel Hukuku Cilt III, AileHukuku, 4.Bası, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011.Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara2017.Fankhauser, Roland/Guillod, Sarah: Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch,Herausgeber: Andrea Büchler, Dominique Jakob, Helbing Lichtenhahn Verlag,Basel-Genf-München 2011.Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 3. Bası, VedatKitapçılık Yayınları, İstanbul 2015.Hausheer, Heinz/Aebi-Müller, Regina, E.: Das Personenrecht des SchweizerischenZivilgesetzbuches, 3. Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.Hausheer, Heinz/Reusser, Ruth/Geiser, Thomas: Berner Kommentar, Die Wirkungender Ehe im Allgemeinen, Art. 159-180 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Das Eherech, Herausgeber: Heinz Hausheer, Stämpfli Verlag AG,Bern 1999.Heberlein, Adrian/Bräm, Verena: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art. 1-456ZGB, Herausgeber: Peter Breitschmid, Alexandra Rumo-Jungo, 2. Auflage, SchulthessVerlag AG, Zürich-Basel-Genf 2012.Hegnauer, Cyril/Breitschmid, Peter: Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, StämpfliVerlag AG, Bern 2000.Helvacı, Serap: Gerçek Kişiler, Arıkan Yayınları, İstanbul 2006.Honsell, Heinrich/Isenring, Bernhard/Kessler, Martin A., Schweizerisches Haftpflichtrecht,5. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich 2013.Huguenin, Claire: Obligationenrecht, Allgemeiner und Besondererteil, 2. Auflage,Schulthess Verlag AG, Zürich 2014.Jäggi, Peter: “Vom Schutz der Ehelichen Gemeinschaft” Zeitschrift für SchweizerischesRecht, Neue Folge, Band 7(1956), Erster Halbband, Helbing LichtenhahnVerlag, s. 55-67.Keller, Alfred: Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6. Auflage, Stämpfli Verlag AG,Bern 2002.Kılıçoğlu, Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, Turhan KitabeviYayınları, Ankara 2016. (Borçlar)Kılıçoğlu, Ahmet, M.: Aile Hukuku, 2.Bası, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara2016, s. 265.Müller, Christoph: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht,Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183 OR, Herausgeber: Andreas Furrer, Anton K.Schnyder, 2. Auflage, Schulthess Verlag AG, Zürich-Basel-Genf 2002.Oftinger, Karl/Stark, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht Zweiter Band:Besonderer Teil–Erster Teilband: Verschuldenshaftung, gewöhnliche Kausalhaftungen,Haftung aus Gewässerverschmutzung, 4. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich 1995, s.8, N. 23; Bd. II/1, s. 70, dpn. 315.Oftinger, Karl/Stark, W. Emil: Schweizerischer Haftpflichtrecht, Erster Band:Allgemeiner Teil, 5 Auflage, Schulthess Verlag, Zürich 1995.Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek veTüzel Kişiler), 15. Bası, Filiz Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015.Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 12.Bası, Vedat Kitapçılık Yayınları, İstanbul 2014, s. 259.Öztan, Bilge: Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2015.Padrutt, Willy: Ehestörungsklage, Stämpfli Verlag AG, Bern 1954.Rey, Heinz: Ausserverträgliches Haftpflichrecht, 3. Auflage, Schulthess Verlag AG,Zürich Basel Genf 2003.Schönenberger, Beat: Kurzkommentar OR Art. 1-529, Herausgeber: HeinrichHonsell, 4. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2008.Schwander, İvo: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Herausgeber: HeinrichHonsell, Nedim Peter Vogt, Thomas Geiser, 5. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag,Basel 2014.Schwenzer, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5.Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern 2009.Serozan, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, Kişiler Hukuku, 5. Bası, VedatKitapçılık Yayınları, İstanbul 2014.Serozan, Rona: “Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümüne Aykırılıktan Ötürü TazminatTalebine Yer olabilir mi?” Istanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Cilt 15, Sayı 1, Ocak 2016, s. 451-458. (Sadakat)Stark, Emile,W: “Kann ein Dritter wegen Ehestörung zu Genugtuungszahlungenverpflichtet werden?” Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65 Geburstag, Stämpfli VerlagAG, Bern 1986, s. 515-533.Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atillâ, TekinayBorçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz Kitabevi Yayınları, 7. Bası, İstanbul 1993.Tuor, Peter/Schnyder, Bernhard/Schmid, Jörg/Rumo-Jungo, Alexandra: Das SchweizerischeZivilgesetzbuch, 12. Auflage, Schulthess Verlag AG, Zürich-Basel-Genf, 2002.von Tuhr, Andreas/Peter, Hans: Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,Schulthess Verlag AG, Zürich 1979.Zeiter, Alexandra: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Auflage, Herausgeber:Peter Breitschmid, Alexandra Rumo-Jungo, Schulthess Verlag AG, Zürich 2012.