Sendikal Tazminat

Sendika özgürlüğü, Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” başlığı altında 51. maddede düzenlenmektedir. Ayrıca bu özgürlük 7.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nca da korunmaktadır. Kanunun 25.maddesi sendikal güvencenin teminatıdır. Mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesi de sendikal hakları güvence altına almak için getirilmişti. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25.maddesi Mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesine benzer olmakla beraber ciddi farklılıkları da içinde barındırmaktadır. İşte bu makalede sendikaya üyelik ve sendikal faaliyet kavramları incelendikten sonra sendikal özgürlüğün güvencesi olan “sendikal tazminat” kavramı iş akdinin kuruluşu, devamı ve sona ermesi başlıkları altında detaylı olarak incelenecektir

TRADE UNION COMPENSATION

Constitution, article 51, regulates freedom of association under the title of “social and economic rights and duties”. Apart from this execution, freedom of association is also protected by Trade Union and Collective Bargaining Law no 6356, which came into force on 7.11.2012. Trade Union and Collective Bargaining Law, no 6356, article 25 is indemnity of trade union assurance. In this article, first, the concept of “ membership of trade unions” and “trade union activity” have been examined and then the institution of trade union compensation, which is the guarantee of freedom of association, has been analyzed in detail under the headings of establishment, continuation and termination of contract.