Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 33 Sayfalar 334 - 347 2010-07-01
FUNCTIONALITY OF ART IN INDUSTRIAL SOCIETIES
SANAYİ TOPLUMUNDA SANATIN İŞLEVSELLİĞİ
Ensar YILMAZ
24 261

The art is an activity that makes a sense in the social life. There have been dominant features of the history of the societies that emerge in the very existence of their own conditions. Inevitably these features have something to with the social activities and thus relations and interactions with the art. The change experienced in the process of industrializations that represents a completely new era in the history of the humanity has soon given rise to the new trends in the artists' looks. Upon such an interaction, the art and artists have always been sought for promotion of the industrial products. On the other hand, the indispensable dilemma has soon created in the artistic understanding solely attributable to perpetual inclusion of the artistic works into the industrial products. Key words: Industrial Society, Art, Artist
Sanat, toplumsal hayat içerisinde anlam kazanan bir faaliyettir. Toplumların tarihinde her dönemin kendine özgü koşullarından dolayı ortaya çıkan başat özellikler vardır. Bu özelliklerin toplumsal faaliyetlerle ve dolayısıyla sanatla ilişkisinin, etkileşiminin olması da kaçınılmazdır. İnsanlık tarihi için yepyeni bir dönemi ifade eden sanayileşme sürecinde yaşanan değişim, sanatçıların sanat anlayışlarında yeni formlar üretmesine neden olmuştur. Bu etkileşim sonrası sanayi ürünleri pazarda kendilerine yer bulmak için sanata ve sanatçılara ihtiyaç duymuştur. Buna mukabil sanayi ürünleri içerisinde sanatsal unsurların giderek daha fazla yer alması sanat anlayışında bir ikilemin doğmasına da yol açmıştır. Anahtar kavramlar: Sanayi Toplumu, Sanat, Sanatçı

Anahtar Kelimeler

BAYNES, Ken, (1981), Toplumda Sanat, (Çev. Yusuf Atılgan), Karacan Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2010


Makalenin Yazarları
Ensar YILMAZ