Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerinin bazı değişkenler açısından farklılık gösterip, göstermediği incelenmiştir. Araştırma 1454 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerine ilişkin veriler, “Kimlik Duygusu Ölçeği” (Köker, 1997) ile toplanmıştır. Lise öğrencilerinin kişisel-sosyal özelliklerine ilişkin verilerin toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar arası t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. F testi önemli bulunduğunda Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeyleri genel başarı ortalamaları, fiziksel görünümünden memnun olma ve ailenin arkadaşlarını onaylama durumuna göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerinin cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, it was investigated whether the levels of the sense of identity acquisition of high schools students differ through some variables. This study was carried out with 1454 high school students. The data related to the students’ level of the sense of identity acquisition were collected by using “The Sense of Identity Scale” (Köker, 1997). For the data related to personal- social characteristics of high school students, “Personal Information Form” prepared by the researcher was used. In the analysis of the data, t-test and One-Way ANOVA were used. When F test was found significant, Tukey HSD test was applied. According to the results of the study, the sense of identity acquisition levels of high school students differ according to grade point average, and satisfaction with the physical appearance, the state of approval of friends by the family. On the other hand, the sense of identity acquisition levels of high school students did not differ according to gender, age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :