Küreselleşen Dünyada Düzensiz Göç ve Türkiye: Adana İli Yabancılar Misafirhanesi Çalışması

Öz  Küreselleşme ile göç de özellikle son yirmi yıldır ilgi çekmeye başlamış, güvenlikleştirilmiş ve “yüksek politika” konusu olmuştur. Bu çalışma düzensiz göçü Adana ili özelinde ele alarak göçü küreselleşme öncesi yaklaşımlarla yönetme sorunsalını tartışmaktadır. Bu bağlamda, 2011 yazında, Adana Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’ne gelen düzensiz göçmenlerle yüz yüze anket çalışması yapılarak, göçmenlerin demografik ve aile yapıları ile göç ve hedef ülkeleri seçme nedenleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonunda, göçün sebebinin belirlenmesinin, kısmen gönderen ülkelerdeki siyasi ve ekonomik sebeplerin birbiriyle etkileşmesinden dolayı güç olduğu, bunun da göçmen tipinin belirlenmesini de güçleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca göçün ekonomiler üzerindeki ağır finansal ve insan kaynakları yükü nedeniyle, konunun ulus-devlet seviyesinde ele alınmaması gerektiği, uluslarüstü bir yaklaşımın ve yönetimin, göç yönetimi yükünü üstlenmesi gerektiği görüşü savunulmuştur. Bu yaklaşım, göçün yalnızca güvenlik boyutu üzerine değil, insan hakları boyutu üzerine de odaklanmalıdır. Küreselleşme sürecindeki göç deneyimi “göç veren, göç alan ve transit ülke” olan Türkiye’nin son altı yılda yaşadığı göçmen akını, bu çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir. 

Kaynakça

Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensionsof Globalization, Minneapolis: Universityof Minnesota Press.Avrupa Birliği Bakanlığı (2016). Türkiye-AB Vize MuafiyetiSüreci ve Geri Kabul Anlaşması HakkındaTemel Sorular ve Yanıtları, http://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdfBali, S. (2008). Population Movements. P. D. Williamsiçinde, Security Studies: An Introduction. Oxon:Routledge.Balzacq, T. (2010). Constructivism and SecuritizationStudies. Myriam Dunn Cavelty ve Victor Mauer,The Routledge Handbook of Security Studies içinde(s. 56-72). New York: Routledge.Billet, C. (2010). EC Readmission Agreements: A PrimeInstrument of the External Dimension of theEU’s Fight Against Irregular Immigration. An Assessmentafter Ten Years of Practice. European Journalof Migration and Law , 12, 45-79.Bloch, A., & Chimienti, M. (2011). Irregular Migrationin a Globalizing World. Ethnic and Racial Studies ,34 (8): 1271-285.Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J (1998). Security: A NewFramework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner.Carens, J. H. (2008). The Rights of Irregular Migrants.Ethics & International Affairs , 22 (2): 163-186.Castles, S. (2002). Migration and Community Formationunder Conditions of Globalization. InternationalMigration Review , 36 (4): 1143-1168.Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı - ModernDünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul:Bilgi Üniversitesi.Council Regulation (EC) No. 343/2003, 18.2.2003, OfficialJournal of the European Union, 25.2.2003, L50/1 (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EN:PDF) (Erişimtarihi: 15.08.2016).Doty, R. (1998). Immigration and the politics of security,Security Studies 8 (2): 71-93.Düvell, F. (2008). Clandestine migration in Europe. SocialScience Information Special Issue on Migrationand Clandestinity , 47 (4): 479-497.Ekşi, N. (2016). Türkiye Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşması,Beta..Friedman, T. (2000). Küreselleşmenin Geleceği. İstanbul:Boyner Yayınları.Friese, H. (2010). The Limits of Hospitality: PoliticalPhilosophy, Undocumented Migration and the LocalArena. European Journal of Social Theory , 13(3), 323-341.FRONTEX. http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/ (Erişim tarihi 15.8.2016).Giddens, A. (1990). Consequences of Modernity.Cambridge: Polity.General Affairs Council of the European Union. (2000,Aralık). Accession Partnership Document: http://www.deltur.cec.eu.intHarvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity,Oxford: Blackwell.Held, D. & McGrew, A. (2003). The Great GlobalizationDebate: An Introduction.D. Held ve A.McGrew, The Global Transformations Reader: AnIntroduction to the Globalization Debate (2. Baskı)içinde (s.1-50). Cambridge: Polity.Hirst, P. & Thompson, G. (2003). Globalization– ANecessary Myth?, D. Held ve A. McGrew, The GlobalTransformations Reader: An Introduction to theGlobalization Debate (2. Baskı) içinde (s. 98-105).Cambridge: Polity.http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yasadisi-goclemucadelesi-.tr.mfa (Erişim Tarihi: 23.11.2011)Huysmans, J. (2000). The European Union and the Securitizationof Migration. Journal of Common MarketStudies , 38 (5): 751-77.International Organization for Migration (IOM), http:// www.iom.int/key-migration-terms (Erişim tarihi 25.11.2011).İçduygu, A. (2000). The Politics of international migratory regimes: transit migration flows in Turkey. Oxford: Blackwell.İçduygu, A. (2004). Türkiye’de Kaçak Göç. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.İçduygu, A. (2005). Turkey and International Migration. İstanbul: SOPEMI Report for Turkey.İçduygu, A. (2006). The Labour Dimensions of Irregular Migration in Turkey. European University Institute.İçduygu, A., & Keyman, E. F. (2000). Globalization, Security and Migration: The Case of Turkey. Global Governance, 383-398.İçduygu, A., & Toktaş, Ş. (2002). How do Smuggling and Trafficking Operate via Irregular Border Crossings in the Middle East? Evidence from Fieldwork in Turkey. International Migration , 40 (6): 25-52.İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016a). http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (Erişim Tarihi: 11.08.2016)İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016b). İltica ve Göç Mevzuatı, http://www.goc.gov.tr/files/files/iltica_goc.pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2016)Keeley, C. B. (2001). The International Refugee Regimes: The End of the Cold War Matters. International Migration Review , 35 (1).Kirişçi, K. (2003). The Question of Asylum and Illegal Migration in European Union-Turkish Relations. Turkish Studies , 4 (1): 79-106.Klepp, S. (2010). A Contested Asylum System: The European Union between Refugee Protection and Border Control in the Mediterranean Sea. European Journal of Migration and Law , 12, 1-21.Koser, K. (2002). People-smuggling in Europe: A Growing Phenomenon. Global Dialogue , 4 (4), 69-79.Massey, D. vd.(1993), “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review, 19 (3): 431-466.McDonald, M. (2011). Deliberation and Resecuritization: Australia, Asylum-Seekers and the Normative Limits of the Copenhagen School. Australian Journal of Political Science , 46 (2): 281-295.McNevin, A. (2011). Contesting Citizenship: Irregular Migrants and New Frontiers of the Political. New York: Columbia University Press.Munck, R. (2008). Globalisation, Governance and Migration: an introduction. Third World Quarterly, 29 (7): 1227-1246.Ohmae, K. (1995). The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. London: HarperCollins.Overbeek, H. (2002). Globalisation and Governance: Contradictions of Neo-Liberal Migration Management. HWWA Discussion Paper (s. 1-16). Hamburg: Institute of International Economics.Özcan, M. (2010). Geri Kabul Anlaşması: Ama Neyin Karşılığında?, USAK, http:// www.usak.org.tr/tr/usak-analizleri/turkiye/geri-kabul-anlasmasi-ama-neyin-karsiligindaÖzçürümez, S. & Şenses, N. (2012). Europeanization and Turkey: studying irregular migration policy. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 13, 2: 233-248.Portes, A. (1978). Toward a structural analysis of illegal (undocumented) migration. International Migration Review , 12 (4): 469-84.Portes, A.,Guarnizo, L.E., Landolt, P. (1999). The Study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field, Ethnic and Racial Studies 22, 2: 217-237.Resmi Gazete (2013). Yabancılar ve Uluslararası KorumaKanunu (No.6458), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htmResmi Gazete (2015). Geçici Koruma Yönetmeliği,http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdfRosenau, J. (2003). Governance in a New Global Order.D. Held ve A. McGrew, The Global TransformationsReader: An Introduction to the GlobalizationDebate (2. Baskı) içinde (s. 223-233). Cambridge:Polity.Sassen, S. (1988). The Mobility of Labor and Capital.Cambridge: Cambridge University Press.Schuster, L. (2011). Turning refugees into illegal migrants:Afghan asylum seekers in Europe. Ethnic andRacial Studies , 34 (8), 1392-1407.Sönmez, N., & Kirişçi, K. (1995). Movements of Refugees,Asylum Seekers and Illegal Immigrants intoTurkey. International Organization for Migration.Steger, M. (2003). Globalization: A Very Short Introduction.Oxford: Oxford University Press.Strange, S. (2003). The declining authority of the state.D. Held ve A. McGrew, The Global TransformationsReader: An Introduction to the Globalization Debate(2. Baskı) içinde (s.127-134). Cambridge: Polity.Stritzel, H. (2007). Towards a Theory of Securitization:Copenhagen and Beyond. European Journal of InternationalRelations , 13 (3): 357-383.Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü. İstanbul:Bilgi Üniversitesi.Vertovec, S. (1999). Conceiving and ResearchingTransnationalism. Ethnic and Racial Studies , 22(2): 440-464.Wæver, O. (2008). Toplumsal Güvenliğin DeğişenGündemi. Uluslararası İlişkiler, 5 (18): 151-178.Wallerstein, I. (2005). After Developmentalism andGlobalisation, What?, Social Forces, 83 (3): 1263-1278.Williams, MC. (2003). Words, images, enemies: Securitizationand international politics, InternationalStudies Quarterly, 47 (4): 511-531.Yasadışı Göçle Ulusal ve Uluslararası Düzeyde MücadeleSunumu (YGMS). (2011). Ankara: YasadışıGöç ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi.