Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel ekonomik krizi ve inşaat sektörü: pazarlama açısından bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılı sonbaharında ABD'nde mortgage piyasasında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, hızla reel sektöre ve dünyadaki diğer ülke ekonomilerine yayılmıştır. Küresel ekonomik krizin ortaya çıkması ve yayılmasında inşaat ve konut sektörü önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, yöneticilerin bakış açısından 2008 küresel ekonomik krizinden inşaat sektöründeki işletmelerin ve pazarlama çabalarının nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen alan araştırması sonuçları, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan inşaat sektöründeki işletmelerin genel olarak pazarlama çabalarının küresel ekonomik krizden önemli derecede etkilendiğini göstermektedir. Ki-kare analizi sonuçları, küresel ekonomik kriz ortamında inşaat sektöründeki işletmelerin ölçeğine, faaliyet düzeyine ve pazarlarına göre pazarlama çabaları arasında bazı farklılıkların olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma sonucunda, küresel ekonomik krizin pazarlama alanındaki istihdama, pazarlamaya ayrılan bütçeye, pazarlama harcamalarına ve genel olarak işletmelerin pazarlama performanslarına olumsuz etkilerinin olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Global economic crisis which had emerged in USA mortgage market in the fall of 2008, rapidly spread to the real sector and other countries' economies in the world. The construction and the housing sectors have an important place in the emergence and expansion of the global economic crisis. This study aims to put forward that how businesses in the construction sector and their marketing efforts are affected by 2008 global economic crisis from executives'perspective. At this purpose, the results of the field research show that marketing efforts of businesses in the construction sector which have an important place in Turkey economy are significantly affected by global economic crisis in generally. The results of the Chi- Square analysis present that there are some differences among businesses' marketing efforts according to businesses'scale, the level of scope and the markets during global economic crisis in the construction sector. It was also found that global economic crisis adversely affects the employment in the field of marketing, budget allocated to marketing, marketing expenditures, and generally businesses'marketing performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :