Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
1370
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde hızlı bilgi artışına ve teknolojideki gelişimlere paralel olarak, bireyden beklenen özelliklerde de değişimler meydana gelmiştir. Yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanan medya okuryazarlığının 21. yüzyıl bireyinden beklenen becerilerden birisi olduğunu söylemek olanaklıdır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre medya okuryazarlıklarını incelemektir. Araştırma, nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya altı farklı coğrafi bölgedeki altı üniversitenin BÖTE Bölümlerinde öğrenim gören 688 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Medya Okuryazarlığı Düzey Belirleme Ölçeği" kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda BÖTE bölümü öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerinin; üniversitelerine, sınıflarına, İnternet erişim olanağı olup olmamasına, İnternette geçirdikleri zaman değişkenine, İnterneti kullanma amaçlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öğrencilerin İnterneti eğitsel amaçlı daha çok kullanabilmeleri için etkinlikler düzenlenmesi gerektiği, farklı alanlarda, fakülte ve yüksekokul düzeyinde de benzer araştırmaların tekrarlanması gerektiği, BÖTE Bölümü öğretim programlarına medya okuryazarlığı ile ilgili dersler eklenmesi gerektiği gibi önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Individuals doing research and analysis, thinking critically and constructing information via interpretation could be said to have the qualifications expected from the 21st century human in this rapidly developing world of information. In this respect the present study aimed at determining CEIT students' levels of media literacy and to examine their media literacy with respect to certain variables. Within the scope of the study survey model was used. The study employed a total of 688 CEIT students from six different universities chosen on the basis of random sampling method. In order to examine the participants' levels of media literacy, the "Media Literacy Scale" was used. The results of the study revealed that the students attending the department of CEIT had an average level of media literacy. The results of the present study demonstrated that the participating students' levels of media literacy differed with respect to their university, class-grade, their availability of Internet access, the time they spent on the Internet and some of their Internet use purposes. In addition, it was also seen that the students' levels of media literacy did not differ depending on the amount of time they spent on watching television. The findings obtained in the study revealed the need for organizing activities to use the Internet more for educational purposes and conducting similar studies in faculties or higher education institutions in different fields. Also, in order to examine the causes of the present findings, further qualitative research could be conducted with faculty members as well as students from the department of CEIT. And also courses related to media literacy could be included at least as an optional course in the curriculum of CEIT.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :