MULTİPLE SKLEROZ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ VE RUHSAL DURUMLARI

ÖZETAmaç: Bu çalışma, bir araştırma ve uygulama hastanesi’nde tedavi görmekte olan Multiple Skleroz hastalarında yaşam kalitesi,  ruhsal durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Kliniğinde tedavi görmekte olan ve poliklinikte takip edilen MS tanısı olan çalışmaya katılmayı kabul eden 45 hasta oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kısa Form SF-36 ve Genel Sağlık Anketi - 12 kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %64.6’sı kadın, %64.4’ü evli, %44.4’ü çalışmamaktadır. Hastaların %11.1’inin ailelerinde MS öyküsü olup %13.3’ü yardımcı alet kullanmaktadır. Çalışan hastaların yaşam kalitesi ölçeği fiziksel rol alt boyutu puan ortalaması ve çocuğu olmayanların fiziksel fonksiyon alt boyutu puan ortalaması anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır (p<0.05). Hastaların %26.8’inin yüksek ruhsal sorun yaşama riskine sahip oldukları saptanmıştır. Yardımcı alet kullanan hastaların Genel Sağlı Anketi-12 ölçek puan ortalamaları anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır  (p<0.05).Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre MS hastalarının yaşam kalitesinin düşük olduğu, hastaların yarıya yakınının ruhsal durumunun iyi olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz; yaşam kalitesi; mental durum; hemşirelik.              ABSTRACTLife Quality and Mental States of Patients with Multiple Sclerosis Objective: This descriptive study was conducted for the purpose of determining the affecting factors and life quality, mental states in patients with Multiple Sclerosis receiving treatment at a research and practice hospital. Methods: The study sample consisted of 45 patients diagnosed with MS that were receiving treatment at Harran University Medical Faculty Research and Application Hospital Neurological Diseases Clinic, were followed in polyclinics and accepted to participate in the study. The data were analyzed by using descriptive statistics, independent samples t-test and Mann Whitney U test. Results: Among the patients who participated in the study; 64.6% were women, 64.4% married and 44.4% unemployed. 11.1% of patients had MS history in their families and 13.3% used assistive devices. Employed patients obtained significantly higher scores from the lower dimension of physical role of the Life Quality Scale and patients who had no children obtained significantly higher scores from the lower dimension of physical function (p<0.05). It was determined that 26.8% of patients had a high risk of mental problems. It was observed that patients using assistive devices obtained significantly higher scores from the General Health Questionnaire-12 scales  (p<0.05).Conclusion: As a result of the study, it was determined that MS patients had a lower life quality and almost half of patients had the symptoms of mental problems. Keywords: Multiple sclerosis; life quality; mental states;  nursing.

Life Quality And Depressıon in Patients With Multiple Sclerosis Receiving Treatment at Harran University

Objective: This descriptive study was conducted for the purpose of determining the life quality and depression in patients with Multiple Sclerosis receiving treatment at Harran University. Methods: The study sample consisted of 45 patients diagnosed with MS that were receiving treatment at Harran University Medical Faculty Research and Application Hospital Neurological Diseases Clinic, were followed in polyclinics and accepted to participate in the study. The data were analyzed by using descriptive statistics, independent samples t-test and Mann Whitney U test. Results: There was a significant difference between the score averages in the lower dimension of physical role according to the working conditions of patients, the score averages in the lower dimension of physical function according to the state of having children and the score averages in the mental health (p < 0.05).Evaluating in terms of depression; it was determined that 42.2% of patients had the risk of depression. Besides, there was a significant difference between the score averages of the GSA-12 Scale according to patients using and not using subsidiary tools(p˂0.05). Conclusion: As a result of the study, it was determined that MS patients had a lower life quality and almost half of patients had the symptoms of mental problems. 

Kaynakça

KAYNAKLARAirlie J, Baker GA, Smith SJ, Young CA. Measuring The Impact Of Multiple Sclerosis 0n Psychosocial Functioning: The Development Of A New Self-Efficacy Scale Clinical Rehabilitation 2001;15:259-265.

Akkuş Y, Kapucu S. Multipl Skleroz ve Hasta Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;13(2):57-63.

Azzimondi G, Stracciari A, Rinaldi R, D'Alessandro R, Pazzaglia P. Multiple Sclerosis With Very Late Onset: Report of Six Cases And Review of The Literature. Eur opean Neurology 1994;34(6):332-6.

Bilgi E, Özdemir HH, Bulut S. Multipl Sklerozlu Hastalarda Depresyon ve Kognitif Fonksiyon Bozukluğu Sıklığının Belirlenmesi. Türk Nöroloji Dergisi 2013;19:11-4.

Courts, NF, Newton AN, McNeal, LJ. Husbands and Wives Livig with Multiple Sclerosis. Journal of Neuroscience Nursing 2005;37 (1):20-25.

Dahl OP, Stordal E, Lydersen S, Midgard R. Anxiety and Depression in Multiplesclerosis. A Comparetive Population Based Study in Nord, Trqndelag County, Norway. Multiple Sclerosis 2009;15(12):1495-1501.

Emre U., Ergün U, Yıldız H, Gedikoğlu Ü, Vargel S, Gürel D ve ark. Multipl Sklerozda Depresyon, Düşünen Adam 2003;16(1):53-56.

Feinstein A, Feinstein K. Depression Associated with Multiple Sclerosis Looking Beyond Diagnosis to Symptom Expression. Journal of Affective Disorders 2001;66:193-198.

Forman AC, Lincoln NB. Evaluation Of An Adjustment Group For People With Multiple Sclerosis: A Pilot Randomized Controlled Trial. Clinical Rehabilitation 2010;24:211–221.

Galeazzi GM, Ferrari S, Giaroli G, Mackinnon A. Psychiatric Disordersand Depression in Multiple Sclerosis Outpatiends: Impact of Disabilityand İnterferon Beta Therapy. Neuralogical Sciences 2005;26(4):255-62.

Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, von Koch L, Holmqvist LW. A population- based study of depressive symptomsin multiple sclerosisin Stockholmcounty:Association withfunctioningandsense of coherence. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78(1):60-5.

Haliloğlu S. İçağasıoğlu A, Baklacıoğlu HŞ, Yumuşakhuylu Y, Atlığ RŞ, Demirhan E ve ark. Multiple Sklerozda Yaşam Kalitesinin Fonksiyonel Durum İle İlişkisi. Göztepe Tıp Dergisi 2009; 24(3):129-133.

Hakim EA, Bakheit AM, Bryant TN, Roberts MW, McIntosh-Michaelis SA, Spackman AJ, et al. The Social İmpact of Multiple Sclerosis: A Study of 305 Patients and Their Relatives. Disability and Rehabilitation 2000;22(6):288–93. Hammoud AM, Grindstaff CF. Socio-demographic Characteristics of The Physically Disabled in Canada. Canadian Journal of Public Health 1992;83(1):57-60.

Isaksson AK, Ahlstrom G. From symptom to Diagnosis; İlness Experinces of Multiple Sclerisis Patients. Journal of Neurosience Nursing 2006;38(4):229-37.

İdiman E, Uzunel F, Özakbaş S, Yozbatıran N, et al. Expanded Disability Status Scale’in İşlevse Sistemleri ile Sağlikla İlgili Yaşam Kalitesinin İlişkisi:183 Multiple Skleroz Hastasının Analizi. Türk Nöroloji Dergisi 2004; 10(5): 407-411.

Janssens ACJW, de Boer JB, van Doorn PA, Van Der Ploeg HM, Van Der Meché FGA, Passchier J at al. Expectations of Wheelchair-Dependency in Recently Diagnosed Patients with Multiple Sclerosis and Their Partners. European Journal of Neurology 2003; 10: 287–93.

Karataş M. Multiple Sklerozda Ayırıcı Tanı.Journal of Neurological Sciences. 2008;25:(2) 15;171-184.

Kaya AS, Çelebi A, Vardar N, Gürsoy E. Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluğun Depresyon, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi Correlation of Fatigue with Depression, Disability Level and Quality of Life in Patients With Multiple Sclerosis. Arch Neuropsychiatr 2015;52:247-251.

Kelleci M, Aştı N, Küçük L. Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumları. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003; 7(2): 11-15.

Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(1): 3-9.

Kocaman, N. Tıbbi Hastalığa Psikososyal Tepkiler. İstanbul Üniversitesi İstabul Tıp Fakültesi Dergisi 2008;71(2):52-58.

Koçer E, Koçer A, Yaman M, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü ÜT. Multipl Skleroz Olgularında Yaşam Kalitesi: Fiziksel Özürlülük ve Depresyonun Etkisi? Journal of Mood Disorders 2011;1(2): 63-70.

Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF-36)’ nın Türkçe versiyonunun Güvenilirliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1998; 12(2): 102-106.

Lesley JW and Rudolph H. Dressendorferi. Exercise and Multiple Sclerosis. Sports Medicine 2004 34(15):1077-1100 Mirza M. Multipl Sklerozun Etyolojisi ve Epidemiyolojisi. Erciyes Tıp Dergisi 2002; 2 (1):40-47.

Mc Guigan C, Hutchinsan M. Unrecognised Symptoms of Depression in A Community-Based Population with Multiple Sclerosis. Journal of Neurology 2005; 253(2): 219-23.

Mitchell AJ, Benito-León J, González JMM, Rivera-Navarro J. Quality of life and its assessment in multiple sclerosis: integrating physical and psychological components of wellbeing, The Lancet Neurology 2005; 4(9): 556–66. Nicholl CR, Catherine R, Lincoln NB, Francis VM, Stephan TF. Assessment of Emotional Problems in People with Multiple Sclerosis. Clinical Rehabilitation 2001; 15(6): 657–668.

Nielsen NM, Westergaard T, Rostgaard K, Frisch M, Hjalgrim H, Wohlfahrt J at al. Familial Risk of Multipl Sclerosis: A Nationwide Cohort Study. American Journal of Epidemiology 2005; 162(8): 774-778.

Onat ŞŞ, Delialioğlu SÜ, Özel S. Multiple Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi FTR. Bilimleri Dergisi 2015; 18: 139-145.

O’Sullivan SS, Hardman O. Detection Rates of Sexual Dysfunction Amongst Patients With Multiple Sclerosis in An Outpatient Setting-Can This Be İmproved? Irish Medical Journal 2006; 99(10): 304-6.

Pattent SB, Metz LM. İnterferon b-1a and Depression in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis:An Anlysıs of Depression Data Form The Pirims Clinical Trial. Multiple Scler osis Journal 2001; 7:243-24.

Pittion-Vouyovitch S, Debouverie M, Guillemin F, Vandenberghe N, Anxionnat R, Vespignani H. Fatigue in Multiple Sclerosis is Related to Disability, Depression and Quality of Life. Journal of the Neurological Sciences,2006;243(1-2):39-45.

Soyuer F, Ünalan D, Mirza M. Multiple Sklerozda Yaşam Kalitesi Üzerine Yorgunluk ve Yetersizliğin Etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 2005, 27(4). 147-151.

Şen N, Genç ŞG, Aydın N, Kılınçel Ş, Köle İH., Eker SS. Multiple Sklerozda Depresyon ve Anksiyete. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015; 41(2): 73-77.

Ünal A, Mavioğlu H, Emre U. Multibl Skleroz, Ed. İdiman, Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu, İstanbul, Galenos Yayınevi, 2016,ss:1-13.

Ware JE. SF-36 Health Survey Update. In: Maruish ME, ed. The use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcomes Assessment 3rd ed. USA: Lawrence Erlbaum Associates.2004; p:693-718.

Vallabh J, Rohit B. Quality of Life in Patients With Multiple Sclerosis: The Impact of Fatigue and Depression. Journal of the Neurological Sciences 2002; (20)5: 51-8.

Yıldız H, İçağasıoğlu A, Canik N, et al. Multipl Sklerozda Yaşam Kalitesi. Göztepe Tıp Dergisi 2006; 20(1): 36-39.