HEMŞİRELİK VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ÖZAmaç: Araştırma hemşirelik ve çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki 2 yüksekokul bünyesinde 2017’de yapılmıştır. Araştırma örneklemini hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümlerinden büyüme ve gelişme dersi alan 199 öğrenci (75 çocuk gelişimi bölümü, 124 hemşirelik bölümü) oluşturmuş, veriler Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ile toplanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.57±2.07’dir. Öğrencilerin %74.9’u kadın, kardeş sayı ortalaması 3.55±1.62’dir. Araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme puan ortalaması 82.67±11.33 olarak yüksek bulunmuştur. Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin çocuk sevme puan ortalaması 87.32±6.49 olarak hemşireliğe göre daha yüksek olarak bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyete göre çocuk sevme puan ortalaması kadınlarda (86.38±6.62) erkeklere (78.58±15.09) oranla daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çocuk sevme düzeyini etkileyen diğer değişkenler yaş, kardeş sayısıdır (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin çocuk sevme düzeyi yüksektir. Çocuk ile çalışacak mesleklerde çocuk sevme düzeyini gösteren başka çalışmaların yapılması önerilebilir.

Assessment of The Liking Level of the Nursing and Child Development Department Students and Defining Impact Factors

ABSTRACTAim: The research was conducted to determine the level of liking of children with nursing and child development students and to determine the factors affecting them.Methods: The study is descriptive type and it was made in two department of Mustafa Kemal University in Hatay in 2017. The sample of research was 199 students who were going to take the lesson of growth as 75 child development students and 124 nursing students. The data were collected by the Barnett Liking of Children Scale.Results: The average age of the students was 20.57 ± 2.07. There were 74.9% female students and their siblings' average was 3.55 ± 1.62. The mean score of liking of children in the nursing students was found to be as high as 82.67 ± 11.33. The mean score of liking of children in the child development students was 87.32 ± 6.49, which was higher than the nursing students (p <0.05). The mean score of liking of children as the gender was found to be higher in female than in male (86.38 ± 6.62) (p <0.05). The other variables affecting the level of the liking of children are age and sibling number (p <0.05).Conclusion: Nursing and child development students have a high level of liking of children. Other studies showing the level of the liking of children may be suggested in occupations that will work with children.

Kaynakça

Barnett MA, Sinisi CS. The initial validation of a liking of children scale. Journal Of Personality Assessment. 1990; 55(1-2):161-167.

Bee H, Boyd D. Çocuk gelişim psikolojisi. İstanbul: Kaknüs yayınları; 2009.

Bektaş M, Ayar D, Bektaş İ, Selekoğlu Y, Akdeniz Kudubeş A, Sal Altan S. Hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme durumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. The Journal of Pediatric Research. 2015; 2(1):37-41.

Broussard L, Myers R, Lemoine J. Preparing pediatric nurses: the role of simulation-based learning. Issues in comprehensive pediatric nursing. 2009;32(1):4-15.Duyan V, Gelbal S. Barnett çocuk sevme ölçeği‟ni türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim. 2008; 33(148):40-48.

Ekşi A. Ben hasta değilim. Çocuk sağlığı ve hastalıklarının psikososyal yönü. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2011.

Ercan R. Öğretmenlerde çocuk sevgisi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2014; 9(8):435-444.

Erdem Y, Duyan V. A determination of the factors that affect the level of pediatric nurses' liking of children. Turkish Journal of Medical Sciences. 2011; 41(2):295-305.

Gelbal S, Duyan V. İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 38(1):127-37.

Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. America: Elsevier Mosby Company; 2009.

Ideas B. Medical memoir: A tool to teach empathy to nursing students. Nurse education today. 2015;35:1-3.

Kostak MA, Semerci R, Kocaaslan EN. Hemşirelerin çocuk sevme düzeyleri ve çocuk yetiştirme tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(4): 146-155.

Kostak MA. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin çocuk sevme durumları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin çocuk sevme durumlarına etkisi ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2013; 2(2) 50-6.Paktuna Keskin S. Çocuklarla doğru iletişim. İstanbul: Boyut yayınları; 2012.

Saltalı DN, Erbay F. Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme davranışı açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 14(1):159-174.

Tural Büyük E, Rızalar S, Güdek Seferoğlu E, Oğuzhan H. Çocuk ve erişkin kliniklerinde çalışan hemşirelerin çocuk sevme ve çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi. The Journal of Pediatric Research. 2014; 1(3):130-7.

Uğurlu CT. Öğretmenlerin iletişim becerisi ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2015; 3(2):51-61.

Yazıcı Z. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities. 2013; 3(2): 279-286.

19214 10285

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK KARAR VERME SÜRECİNDE ÖZGÜVEN VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: İKİ FARKLI PROGRAM ÖRNEĞİ

Ferhat GÜNERİGÖK, Fatma YILMAZ KURT, Sibel KÜÇÜKOĞLU

TÜRKİYE’DEKİ TEZLERDE DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ

Yeliz VARIŞOĞLU, Güzin ÜNLÜ

PREMENSTRUAL SENDROM YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTELERİ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Serap Topatan, Şengül KAHRAMAN

KIRK İLE ELLİ BEŞ YAŞ ARASI KADINLARIN SERVİKS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE SERVİKS KANSERİ TARAMASI YAPTIRMA DURUMLARI

Büşra ALTINEL, Belgin AKIN

KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARININ BAKIM VERİCİLERİNİN BAKIM YÜKÜ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI

Selma SABANCIOĞULLARI, Şükran ERTEKİN PINAR

Kemoterapi Alan Meme Kanseri Tanılı Hastaların Sorunları ve İhtiyacı Üzerine Niteliksel Bir Çalışma

Somayyeh NOROUZNIA, Nihal GÖRDES AYDOĞDU, İşıl SOMALI

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Esra SARI, Gamze FIŞKIN, Sevda KARAKAŞ

“AMELİYATHANE HEMŞİRESİ OLMAK”: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Betül AKALIN, Ayşenur MODANLIOĞLU

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ VE YÖNLENDİRİLMİŞ İMGELEM UYGULAMASININ KEMOTERAPİ SEMPTOMLARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Şengül DOLU KUBİLAY, Seher ERGÜNEY

DOĞUM SÜRECİNDE YAPILAN VAJİNAL MUAYENEYE İLİŞKİN ANNELERİN GÖRÜŞLERİ

Zümrüt YILAR ERKEK, Seda ÖZER