AĞRILI İŞLEMLER SIRASINDA EBEVEYNLERİN BULUNMASININ VE BAZI FAKTÖRLERİN ÇOCUKLARIN AĞRI TOLERANSINA ETKİSİ

Öz Bu araştırma; çocuklarda ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin çocuklarının yanında bulunma durumunun ve bazı faktörlerin çocukların ağrı toleransına etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu 141 çocuğu kapsamıştır. Evrenin tümü örneklem grubu olarak alındığı için herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. Çocukların çoğunluğunu erkek ve 6-11 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Araştırma Hastanesi, Büyük Çocuk, Çocuk İntaniye ve Çocuk Cerrahi kliniklerinde 1 Haziran- 31 Aralık 2004 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde; çocukların görüşlerini içeren formlar, gözlem formu ve ağrıyı değerlendirmek için yüz ifadelerini derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ki-kare, t-testi, varyans ve Kruskall Wallis varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetinin ve yaşının ağrı toleransında etkili olduğu, kızların erkeklere göre, 6-11 yaş grubunun 12-14 yaş grubuna göre daha düşük ağrı toleransına sahip oldukları, çocukların cinsiyet (p < 0.05) ve yaşlarına (p < 0.001) göre ağrı toleranslarının istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Uygulanan ağrılı işlemin tipi (p > 0.05), ebeveynlerin ağrılı işlem sırasında çocuklarının yanında bulunma durumu (p > 0.05), ebeveynlerin ağrılı işlem sırasında çocuklarını destekleme şeklinin (p > 0.05) çocukların ağrı toleransını etkilemediği saptanmıştır.

Kaynakça

………… (2004). Acut pain management: Scientific evidence. Australian and New Zealand Collage at Anaesthetists. Consultation Draft-8

………… (2005). Faces Pain Rating Scale: Development of Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Elsevier. http://www3.us.elsevierhealth.com/wow/faces.html

Arıkan D (1992). Çocuğun hastaneye hazırlanması. Türk Hemşireler Dergisi 42 (1):9-11.

Başer G, Çavuşoğlu H (1992). 7-12 yaş grubundaki çocukların hastaneyi ve hemşireyi algılayışları. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-26 Haziran, Sivas.

Bauchner H, Vinci R, May A (1994). Teaching parents how to comfort their children during common medical procedures. Archives of disease in childhood 70(6):548-550.

Bowers P (2002). Children in pain. Nursing Profile July: 12-15.

Broome ME (2000). Helping parents support their child in pain. Pediatric Nursing 26(3):315.

Broome ME, Lillis PP, McGahee TW et al. (1992). The use of distraction and imagery with children during painful procedurs. Oncology nursing forum 19(3):499-502.

Broome ME, Richtsmeier A, Maikler V et al. (1996). Pediatric Pain Practices: A national survey of health professionals. Journal of Pain and Symptom Management 11(5):312-320.

Cimete G (1994). Ağrı kavramı. Türk Hemşireler Dergisi 44(5-6):42-46.

Çavuşoğlu H (2004). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, genişletilmiş 7. baskı. Sistem Ofset, Ankara, 47-69.

Doctor M (1994). Parent participation during painful wound care procedures. Journal of Burn Care and Rehabilitation 3: 288-292.

Emir S, Cin Ş (2004). Çocuklarda Ağrı: Değerlendirme ve yaklaşım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 57(3):153-160.

Eti Aslan F (2001). Ağrı kontrolünde hemşirenin rolü. 2. Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongre Kitabı, Antalya.

Eti-Aslan F (1998). Acil Bakım. İçinden: Ağrı Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul 381-421.

Fowler-Kerry S, Lander J (1991). Assessment of sex differences in children’s and adolescents self-reported from venipunctures. Journal of Pediatric Psychology 16: 783-793.

Gülçiçek S (2000). Tanı ve tedaviye yardımcı ağrılı uygulamalarda anne varlığının çocuğun ağrı ve anksiyetesi üzerine etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güzeldemir E (1995). Ağrı değerlendirme yöntemleri. Sendrom 7(6):11-21.

Harrison A (1991). Preparing children for venous blood sampling. Pain 45: 299-306.

Jackson DB, Saunders RB (1993). Child Health Nursing. J.B. Lippincott Company, Philadelphia 525-540, 551-595, 641-669.

Jung B, Wurdisch S (2000). Pediatric nursing in pain therapy. Schmerz 14(5): 314-318.

Jylli L, Olsson GL (1995). Procedural pain in a paediatric surgical emergency unit. Acta paediatrica 84(12): 1403-1408.

Kavaklı A, Pek H, Bahçecik N (1995). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği. 1. baskı. Alemdar Ofset, İstanbul, 397-398.

Kloos HD (1999). Concepts of pain in preschoolers and children of early school age and their parents after painful interventions during hospitalization. Pflege 12 (3): 173-183.

Kocaman G (1994). .Ağrı, Hemşirelik Yaklaşımları.1.baskı. Saray Medikal Yayıncılık, İzmir.

Kristensson-Hallstrom I (1999). Strategies for feeling secure influence parents’ participation in care. Journal of Clinical Nursing 8: 586-592.

Manne SL, Jacobsen PB, Redd WH (1992). Assessment of acut pediatric pain:Do child self-report, parent ratings and nurse ratings measure the same phenomenon? Pain 48:45-52.

Mayer DM, Torma L, Byock I (2001). Speaking the language of pain. American Journal of Nursding 101(2): 44.

McCaffery M (1999). Controlling pain: Understanding your patient’s pain tolerance. Nursing 17. (http//www.springnet.com.2005).

O’Keefe N (2001). Pain and children. World of Irish Nursing 9(10):34-36.

Pederson C (1993). Presence as a nursing intervention with hospitalized children. Maternal-child nursing journal 21(3):75-81.

Powers KS, Rubenstein JS (1999). Family presence during invasive procedures in the pediatric intensive care unit. Archives of Pediatric Adolescent Medicine 153: 955-958.

Pölkki T, Pietila AM, Rissanen L (1999). Pain in children: Qualitative research of Finnish school-aged children’s experiences of pain in hospital. International journal of nursing practice 5(1):21-28.

Savaşer S (1993). Ağrı deneyimi yaşayan çocukların anneleri ve hemşireleri tarafından değerlendirilmesi. Hemşirelik Bülteni 7 (30): 45-54.

Simons J, Franck L, Roberson E (2001). Parent involvement in children’s pain care: views of parents and nurses. Journal of advanced nursing 36 (4): 591-599.

Stephens BK, Barkey ME, Hall HR (1999). Techniques to comfort children during stressful procedures. Advances in mind-body medicine 15 (1): 49-60.

Tan M, Tan H, Büyükavcı M et al. (2004). Parents’ attitudes toward performance of lumbar punceture on their children. The Journal of Pediatrics 144:400-402.

Twycross A (1998). Perceptions about children’s pain experience. Prof Nurse 13 (12): 822-826.

Van Cleve L, Johnson L, Pothier P (1996). Pain responses of hospitalized infants and children to venipuncture and intravenous cannulation. Journal of Pediatric Nursing 11:169-174.

Walco GA, Cassidy RC, Schechter NL (1994). Pain, hurt, and harm. The New England Journal of Medicine 331(8): 541-544.

Wood C (2002). İntroducing a protocol for procedural pain. Pediatric Nursing 14 (8):30-33.

Yiğit R (1997). Hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerine etkileri. Türk Hemşireler Dergisi 17 (1): 21-28.