Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlıkları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniverisitesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma betimsel niteliktedir ve tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet ve görsel okuryazarlıkla ilgili eğitim alıp almamaya göre, görsel okuryazarlığa yönelik alt boyutlarda farklılık olup olmadığına ilişkin bulgular t testi ile belirlenmiştir. Türkçe Öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlığa yönelik alt boyutlar ile mezun oldukları okullar, görsel sanatlarla ilgili etkinliklere katılma sıklıkları ve televizyondaki reklamları izleme durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ANOVA F testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, cinsiyete göre görsel okuryazarlığa yönelik alt boyutlarda anlamlı bir farklılık yoktur. Katılımcıların görsel sanatlarla ilgili etkinliklere katılma sıklıkları ile görsel okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki varken, görsel okuryazarlıkla ilgili aldıkları eğitim ve televizyondaki reklamları izleme durumlarıyla anlamlı bir ilişki yoktur.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine and analyze the visual literacy of pre-service Turkish teachers according to some variables. The study was carried out with 3rd and 4th grade students attending the Department of Turkish Language Teaching at Çanakkale Onsekiz Mart University in the Fall Semester of 2012-2013 academic year. The research is descriptive in nature and the data was collected via questionnaire by using survey method. The data on whether there’s a significant in gender difference and education on visual literacy on sub-dimensions of visual literacy were analyzed by T-test. Moreover whether there is a significant difference in sub-dimensions of visual literacy and the schools where pre-service Turkish Language teachers graduated from the frequency of their participation in activities related to visual arts and whether or not they watch advertisements on TV were analyzed by variance analysis ANOVA- F Test. The results of the study demonstrated that there is no visual literacy cerated to their gender. On the other hand, while there is a signifant difference in the frequency of their participation in visual arts, their visual literacies levels; there’s no significant difference their education in visual literacy and in their watching advertisements on TV and their visual literacies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :