Okul Öncesi Eğitime İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Öz Araştırmanın temel amacı bağımsız anaokulu müdürleri ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokul müdürlerinin okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Tokat ili merkez ve ilçelerinde görev yapan on anaokulu müdürü ile bünyesinde anasınıfı bulunan on ilkokul müdürü oluşturmaktadır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak okul müdürleri okulöncesi eğitimin gerekliliği konusunda hem fikirdir. Okul müdürlerine göre okul öncesi eğitimin amacı çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek ve çocuğu toplumsallaştırmak olmalıdır. Okul müdürleri, okul öncesi eğitim programının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olduğunu düşünmekte; öğretmenlerden kendilerini mesleki olarak geliştirmelerini, olumlu mesleki tutum ve olumlu kişilik özellikleri sergilemelerini beklemekte; okul öncesi eğitimin temel problemlerini maddi yetersizlik, velilerle yaşanan problemler, personel problemleri ve çalışma saatleri başlıkları altında ele almaktadır. Okul öncesi eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için destekleyici politikalar geliştirilmesi, maddi eksikliklerin giderilmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması önerilmektedir. Okul müdürlerinin eğitimin niteliğini arttırmak için yaptığı çalışmalar; öğretmen çalışmaları, fiziksel çalışmalar, öğrenci çalışmaları ve tanıtım çalışmaları başlıkları altında toplanmaktadır. Araştırma sonuçları, ilkokul müdürleri ile anaokulu müdürlerinin okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerinde bazı benzerlik ve farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Examination of the School Principals’ Opinions on Pre-School Education

Kaynakça

AÇEV (2016). Dünden bugüne AÇEV. http://www.acev.org/biz-kimiz/dunden-bugune adresinden 29.09.2016 tarihinde alınmıştır.