Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımlarında Eğitsel Arayüz Kullanımının Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirmeye ve Ders İlgisine Etkisi

Öz Araştırmanın amacı, bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) yazılımlarının ve bilgisayar içerikli derslerin farklı materyallerle öğrenci açısından nasıl değerlendirildiğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle süregelen öğretimin, eğitsel arayüze sahip olmayan öğretim yazılımı ile yapılan BDÖ’in, sabit bir eğitsel arayüz türüne sahip öğretim yazılımı ile yapılan BDÖ’nün ve tercihe dayalı çoklu eğitsel arayüze sahip öğretim yazılımı ile yapılan BDÖ’nün öğrencilerin BDÖ’i değerlendirmeleri ve derse ilgilerini incelemiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışma, ortaokul öğrencilerine bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde uygulanmıştır. Araştırmada farklı bulgular elde edilmesine rağmen çalışmanın genelinde eğitsel arayüze sahip BDÖ yazılımları ile yapılan öğretimin, değişkenler açısından olumlu sonuç verdiği belirlenmiştir. Ayrıca bilgisayar içerikli derslere karşı öğrencilerin var olan motivasyon ve tutumları nedeniyle materyal boyutunda net bulguların ortaya konulamadığı anlaşılmıştır.

The Effect of Using Pedagogical Agents on Computer-Aided Instruction Software to Judgements about Their Computer-Aided Instruction and Interests in Their Courses

Kaynakça

Acar, S. (2009). Web destekli performans tabanlı öğrenmede motivasyon stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına, kalıcılıklarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.