Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 218 - 230 2012-04-01
ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING STANDARDS ACCOUNTING OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Gamze Ayça KAYA
23 261

Abstract Turkish Accounting Standard 16-Property, Plant and Equipment, explain recognition and measurement of property, plant and equipments. Property, plant and equipments is significant amounts of business's balance sheets. Therefore the accounting of property, plant and equipments is of great importance. The purpose of this study is to explain the standard of TAS 16 with examples. The elements of cost, cost method, revaluation method, depreciation methods (straight-line depreciation method, diminishing balance method, units of production depreciation methods) which is located in the standard of TAS 16 have explained with examples. Key Words: Accounting, Accounting Standards, Property, Plant and Equipment, Cost Method, Revaluation Method, TAS 16
Öz Türkiye Muhasebe Standardı 16-Maddi Duran Varlıklar, maddi duran varlıkların muhasebeleştirme ve ölçümünü açıklar. Maddi duran varlıklar, işletmelerin bilançolarında önemli tutarlardadır. Bu nedenle maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, TMS 16 standardını örneklerle açıklamaktır. TMS 16 standardında yer alan maliyet unsurları, maliyet yöntemi, yeniden değerleme yöntemi, amortisman yöntemleri (doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, üretim miktarı yöntemleri) örneklerle açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maddi Duran Varlıklar, Maliyet Yöntemi, Yeniden Değerleme Yöntemi, TMS 16

Anahtar Kelimeler

Ankarath, Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, T.P. Ghosh, Yass A. Alkafaji (2010), Understanding IFRS Fundamentals International Financial Reporting Standards, Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Gamze Ayça KAYA