Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi / the examination of critical thinking skills of religious culture and ethics teacher candidates in terms of some variables

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi1
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırma,  din  kültürü  ve  ahlak  bilgisi  öğretmen  adaylarının  eleştirel  düşünme becerilerinin  bazı  değişkenler  açısından  incelenmesi  amacıyla  yapılmıştır.  Çalışmanın bağımsız değişkenleri; cinsiyet, mezun olunan okul, doğum yeri, memleketin bulunduğu coğrafi  bölge,  yaşamlarında  daha  uzun  zaman  geçirdikleri  yerleşim  birimi,  annenin  ve babanın  öğrenim  durumu,  babanın  mesleği,  ailenin  aylık  ortalama  geliri  ve  kardeş sayısıdır. Araştırmanın örneklemini;  2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında  Ankara ve  Kastamonu  Üniversitesi,  Din  Kültürü  ve  Ahlak  Bilgisi  Öğretmenliği  bölümünde öğrenim  gören  226  öğretmen adayı  oluşturmaktadır.  Genel  tarama  modelinde  yürütülen araştırmada  veri  toplama  aracı  olarak  ‚California  Eleştirel  Düşünme  Eğilimleri  Ölçeği‛ kullanılmıştır.  51  maddeden  oluşan  beşli  likert  tipindeki  ölçeğin  güvenirlik  değeri (Cronbach  Alpha)  0.88’dir.  Yapılan  çalışma  sonucunda  Din  Kültürü  ve  Ahlak  Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerinin; doğum yeri, memleketin bulunduğu coğrafi  bölge,  annenin  ve  babanın  öğrenim  durumu,  babanın  mesleği  ve  ailenin  aylık ortalama geliri değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The  purpose  of  this  study is  to  investigate  the  critical  thinking  skills  of  religious culture and ethics teacher candidates in terms of some  variables. The independent variables of the study  are  gender,  high  school  graduation,  birth place,  geographical  region  coming  from, settlement  unit  staying  more, educational  level  of  parents,  father’s  profession,  family’s average income and brother number. The sample of the study  is  226  teacher candidates in the  fall semester  of  the academic  year  of  2012-2013  in  Ankara ve Kastamonu University, religion culture and ethics teaching department. General scanning method was used in this research;  the  data  has  been  obtained by ‚Measurement  of  California  Critical  Thinking Skills‛. The scale is a lykert-type scale,  has 51  items. The value of the overall reliability of measurement instrument  (Cronbach Alpha)  is 0.88. As a result of this study, it was found that,  critical thinking  skills  of  religion  culture  and  ethics  teacher  candidates  are  differed with  regard to  birth  place,  geographical  region  coming  from,  education  level  of parents, father’s profession and family’s average income.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :