Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 45 Sayfalar 123 - 143 2013-01-01
LIFE GOALS AND THEIR SHAPING THE IDEA OF ENTREPRENEURSHIP IDEA BY LIFE GOALS
YAŞAM AMAÇLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ
Erkan Turan DEMİREL
19 261

Abstract The objective of this study is to determine whether life goals are the determinants on entrepreneurship idea. The target population of the study consists consists of 316 students receiving Entrepreneurship course in at Firat University Vocational School of Social Sciences during the spring semester of 2011/2012 academic year. Questionnaire method was used for data collection. The questionnaire included two scales as the life goals and entrepreneurship scales. Assessable data could be collected from a total of 240 students. Descriptive analyses, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, multiple regression analysis and path analysis were used for data analysis. In conclusion it was determined that the determining effect of life goals as a whole on entrepreneurship idea is significant. In addition it was also determined that the determining effect of inner life goals on entrepreneurship idea is significant, while that of outer life goals is insignificant. Key Words: Life goals, entrepreneurship, university students
Öz Bu araştırmanın amacı, yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesinin belirleyicisi olup olmadığını belirlemektir. Amacı gerçekleştirmek için 2011/2012 öğretim yılı bahar döneminde Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim görmekte olup Girişimcilik dersini alan öğrencilerden anket yolu ile veri toplanmıştır. Betimleyici analizler, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, çoklu regresyon analizi ve yol analizi yapılarak, veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuçta, bir bütün olarak yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyici etkisinin manidar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, içsel yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyiciliğinin manidar olduğu ve dışsal yaşam amaçlarının girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyici etkisinin manidar olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Yaşam amaçları, girişimcilik, üniversite öğrencileri

Anahtar Kelimeler

AIDIS, R. (2012). Entrepreneurship and Economic Transition. Erişim adresi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=385420
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Erkan Turan DEMİREL