ÇALIŞMA ÜZERİNE SOSYOLOJİK PERSPEKTİF

Öz Sosyoloji, insan grupları ve sosyal davranışlarla ilgilenen bilim dalıdır. Sosyologlar öncelikli olarak insan etkileşimleri üzerinde durmaktadırlar. Sosyal ilişkilerin insanların davranışlarına etkisi ve toplumların nasıl şekillenip değiştiği de bu konuya dahildir. Bu nedenlerden dolayı sosyoloji geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma, sosyolojide her zaman merkezi durumdadır. Çalışma, insanla ilişkili bir konudur. Kıt kaynakların olduğu bir dünyada çalışmak, insanın gittikçe artan sorunlarını karşılamada çok gerekli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dünyadaki kaynakların kıt olması sebebiyle sosyal gruplar arasında çatışma ve rekabet giderek artmıştır. Sosyal bir organizasyon olan çalışma da, toplumdaki kesimler arasındaki bu temel güç ilişkisini yansıtması bakımından önem taşır.

Kaynakça

ADAMS, Matthew (2007), Self and Social Change, London: SAGE Publications.

ARGYLE, Michael (1990), The Social Psychology of Work, Second Edition, Harmondsworth: Penguin Books.

ARON, Raymond (1978), Sanayi Toplumu, Çev. E. Gürsoy, Đstanbul: Dergah Yayınları.

ARON, Raymond (1986), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. K. Alemdar, Ankara: Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları.

AUSTER, Carol J. (1996), The Sociology of Work: Concepts and Cases, London: PineForge Press.

AYKAÇ, Mustafa (2001), Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

BILLS, David B. (2004), The Sociology of Education and Work, Molden, M.A.: Blackwell Publications.

BROWNE, Ken (2008), An Introduction to Sociology, 3th Edition, Copytighted Material.

CAPLOW, Thedora (1978), The Sociology of Work, McGraw Hill Publications.

CASEY, Catherine (1995), Work, Self and Society: After Industrialism, London & New York: Routledge Publications.

CORNFIELD, Daniel B, Randy HODSON (2001), Worlds of Work: Building International Sociology of Work, Springer Studies in Work, and Industry.

DOYLE, Christine E. (2006), Work and Organizational Psychology: An Introduction with Attitude, Hove & New York: Psychology Press.

DRUCKER, Peter F. (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, Çev: B. Çorakçı, Đstanbul: Đnkılap Kitabevi.

EDGELL, Stephen (2006), The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid.

GIDDENS, Anthony (1994), Sosyoloji (Eleştirel Bir Yaklaşım), Çev. M. R. Esengün–Đ.Öğretir, 3. Baskı, Đstanbul: Birey Yayıncılık.

GIDDENS, Anthony (2008), Sosyoloji, Gözden Geçirilmiş 5.Basım, Yayıma Hazırlayan, Cemal Güzel, Đstanbul: Kırmızı Yayınları.

GISBERT, P. (1974), Fundamentals of Industrial Sociology, Tata: McGraw–Hill Bombay.

GONAS, Lena, Jan Ch. KARISSON (2006), Gender Segregation: Division Work in Post– Industrial Welfare States, Ashgate Publications, Library of Congress Cataloging–In–Publication Data

GRINT, Keith (1998), The Sociology of Work: An Introduction, Çev: Veysel Bozkurt, Çalışma Sosyolojisi, Đstanbul: ALFA Yayınları.

GRINT, Keith (2008), The Sociology of Work: An Introduction, Prentice Hall.

HULIN, Charles L. Lessons from Industrial and Organizational Pyschology.

KURTKAN, Amiran (1976), Sosyoloji, Lise Ders Kitapları, Đstanbul: MEB Yayını.

KURTKAN, Amiran (1986), Genel Sosyoloji, Đstanbul: Filiz Kitabevi.

NACIONIS, John J. (1989), Sociology, Second Edition.

PADAVIC, Irene, Barbara RESKIN (2002), Women and Men at Work.

ROTHMAN, Robert A. (1998), Working: Sociology Perspectives, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall Publications.

STOVER, Ronald G. Industrial Societies: An Evolutionary Perspectives, Upper Saddle River N.J.: Prentice Hall Publications.

STRANGLEMAN, Tim, Tracey WORREN (2008), Work and Society: Sociological Approaches and Methods.

VOLTI, Rudi (2008), An Introduction to the Sociology of Work and Occupation, Pine Forge Press, an Imprint of Sage Publication.

WARR, Peter (1987), Organizational and Occupational Psychology, London: Academic Press.

WATSON, Tony J. (2008), Sociology, Work, and Industry, New York: Routledge Work, Sage Publications, London