OSMANLI DEVLETİ'NDE ERMENİ KÖKENLİ BİR BÜROKRAT: AGOP KAZAZYAN

Öz Farklı milletleri asırlarca bir arada tutmayı başaran Osmanlı Devleti, bir yandan da bu milletlere mensup yetenekli bireyleri hizmetine almıştır. Ermeni kökenli Agop Kazazyan da bunların onlarcasından biridir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında maliye bakanlığı ve padişahın özel hazinesinin yönetimi görevlerini icra eden Agop Paşa, aynı zamanda bürokraside hizmet ve yönetim anlayışıyla da devrinde hakkında haklı haksız değerlendirmelerin yapıldığı bir bürokrat olmuştur. Bu çalışmada bir bürokrat olarak Agop Kazazyan, çalışma hayatından kesitlerle tanıtılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Agop Kazazyan, Ermeni, Maliye

Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

Dahiliye Nezareti Belgeleri

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT)

Đrâdeler Tasnifi

Đrâde Dâhiliyye (Đ.DH)

Dosya Usulü Đradeler Tasnifi (DUĐT)

Yıldız Tasnifi

Yıldız Esas Evrakı (YEE)

Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal ve Jurnaller (Y.PRK.AZJ)

Yıldız Mütenevvi Ma’rûzât Evrakı (Y. MTV)

Yıldız Sadâret Husûsî Ma’rûzât Evrakı (Y.A. HUS)

Yıldız Perakende Evrakı Hazîne–i Hâssa (Y. PRK. HH)

Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y.PRK.EŞA)

Yıldız Sadâret Resmi Ma’rûzât Evrakı (Y.A. RES)

Yıldız Perakende Tahrirat–ı Ecnebiyye ve Mabeyn Mütercimliği (Y. PRK. TKM) Osmanlı Bankası Arşivi, (OBA) 172; PP0551400000

Sabah

1287 Devlet–i Âliyye Sâlnâmesi

1288 Devlet–i Âliyye Sâlnâmesi Latin Harfleriyle Yazılmış Eser ve Çalışmalar

AKAR, Şevket Kamil. 1876–1908 Yılları Bütçelerine Göre II. Abdülhamit Dönemi Maliyesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul 1998.

AUTHEMAN, André. Bank–ı Osmânî–i Şâhâne, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi yayınları, Birinci baskı, Đstanbul, Haziran 2002.

BAYRAKTAR, Kaya. “Osmanlı Bankası’nın Kuruluşu, Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti’nin Moratoryum Đlanındaki Yeri (1863–1875)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul 2002.

BÖLÜKBAŞI, Ö. FARUK. II. Abdülhamit Döneminde Mali Đdare, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Đstanbul 2005.

ÇARK, Y.G. Türk Devleti Hizmetinde Türkler, Đstanbul 1953.

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi VIII. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 4. baskı, Ankara 1995.

Mehmed Süreyya. Sicill–i Osmânî, Yâhûd Tezkire–i Meşâhir–i Osmâniyye, IV/2, Hazırlayanlar: Orhan Hülagü, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş, Đstanbul 1998.

PAKALIN, Mehmet Zeki. Maliye Teşkilatı Tarihi, 4. cilt, Đstanbul 1978.

US, Hakkı Tarık.Meclis–i Meb’ûsân 1293–1877 Zabıt Ceridesi, c. I–II, Đstanbul 1954.