ÇALIŞMANIN SOSYOLOJİK VE TEKNİK YÖNLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Çoğu kez çalışma, basitçe bir dizi fiziksel ve zihinsel aktivite olarak düşünülür. Her ne kadar işlerini evlerinden bilgisayar bağlantıları ile yapan insanların sayısı artsa da, çalışma çoğu kez tek başına yapılan bir aktivite değildir. Çalışma hayatı, iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle, yöneticilerle vs. düzenli olarak bir ilişkiyi içermektedir. Çalışma faaliyetinin ve bu faaliyetin devam etmesiyle ortaya çıkan sonuçların, birçok bireye göre esaslı bir yeri olduğu kanısı yaygındır. Sonuç olarak, bir erişkinin yaşamının önemli bir parçası iş faaliyetleriyle bağlantılıdır. Birçok toplumda, bireylerin geneli düşünüldüğünde, ekonomik güçlerinin iş faaliyetleriyle elde edilen gelirden türediği ve ayrıca çalışmanın bireylerin ekonomik olmayan ihtiyaçlarını da tatmin ettiği ortadadır. Çoğu sanayileşmiş ülkede eğitim düzeyinin artmasıyla ve endüstriyel gelişme sürecinde ortaya çıkan kapsamlı gelişmelerle birlikte, çalışmanın, işin ifa edilmesine genel olarak imkan sağlamanın yanında, belirli iş çeşitlerini de ortaya çıkardığı görülmektedir.

Kaynakça

ADAMS, Matthew (2007), Self and Social Change, SAGE Publications, London.

ARGYLE, Michael (1990), The Social Psychology of Work, Second Edition, Harmondsworth: Penguin Books.

AUSTER, Carol J. (1996), The Sociology of Work: Concepts and Cases, PineForge Press, London.

AYKAÇ, Mustafa (2001), Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

BILLS, David B. (2004), The Sociology of Education and Work,

BROWNE, Ken (2008), An Introduction to Sociology, 3th, Copytighted Material.

CAPLOW, Thedora (1978), The Sociology of Work, McGraw Hill.

CASEY, Catherine (1995), Work, Self and Society: After Industrialism, London, New York: Routledge.

CORNFIELD, Daniel B., Randy HODSON (2001), Worlds of Work Building International Sociology of Work, Springer Studies in Work, and Industry.

DOYLE, Christine E. (2006), Work and Organizational Psychology: An Introduction With Attitude, Psychology Press, Hove and New York.

EDGELL, Stephen (2006), The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid.

GIDDENS, Anthony (2008), Sosyoloji, Gözden Geçirilmiş 5. Basım, Yayıma Hazırlayan, Cemal Güzel, Đstanbul: Kırmızı Yayınları.

GISBERT, P. (1974), Fundamentals of Industrial Sociology, Tata, McGraw–Hill Bombay.

GONAS, Lena, Jan Ch KARISSON (2006), Gender Segregation: Division Work in Post– Industrial Welfare States, ASHGATE, Library of Congress Cataloging–In–Publication Data.

GRINT, Keith (1998), Çalışma Sosyolojisi, Çev: Veysel Bozkurt, Çalışma Sosyolojisi, ALFA Yayınları, Đstanbul.

GRINT, Keith (2008), The Sociology of Work: An Introduction, Prentice Hall.

HULIN, Charles L. Lessons From Industrial and Organizational Pyschology

KURTKAN, Amiran (1976), Sosyoloji, Lise Ders Kitapları, MEB Yayını.

MILLER, Delbert C., William H. FORM (1964) Industrial Sociology: The Sociology of Work Organizations, Second Edition, A. Harper International.

MOW (1987), The Meaning of Working, MOW International Research Team. London, Orlando, Fla, Academic Press.

NEWSTROM, John W (1993), Organizational Behavior: Human Behavior at Work, New York, McGraw Hill.

PADAVIC, Irene, Barbara RESKIN (2002), Women and Men at Work.

ROTHMAN, Robert A. (1998), Working: Sociology Perspectives, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

STOVER, Ronald G. Industrial Societies: An Evolutionary Perspectives, Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.

STRANGLEMAN, Tim, Tracey WORREN (2008), Work and Society: Sociological Approaches, and Methods.

VOLTI, Rudi (2008), An Introduction to the Sociology of Work and Occupation, Pine Forge Press, an Imprint of Sage Publication.

WARR, Peter (1987), Organizational and Occupational Pscyhology, Academic Press, London.

WATSON, Tony J. (2008), Sociology, Work, and Industry, New York, NY: Routledge Work, Sage Publications, London.

YILDIZ, Halil (200), Türkiye’de Üniversite–Sanayi Đşbirliği ve KOBĐ’ler, Đstanbul Üniversitersi Adına TOSYÖV!e yazılan Rapor.