Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe uygulamalarında inovatif etkiler

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO2, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F.3
Görüntülenme :
807
DOI :
Özet Türkçe :

İnovasyon Latince bir sözcük olan "innovatus"tan türetilmiş bir sözcük olup, kavram olarak hem bir süreci yenilemeyi veya yenilenmeyi anlatır. İşletmeler arasında yaşanan rekabette inovasyon kavramının öneminin anlaşılması, işletmelerin araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemin artmasına neden olmuştur. Artan inovasyon faaliyetleri sonucu ortaya çıkan birçok yeni ürün, işletmelerin büyümesine ve daha karmaşık bir yapı haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum işletmelerin yönetilmesini zorlaştırmış ve yöneticilerin doğru ve hızlı üretilen finansal bilgilere olan ihtiyaçlarını arttırmıştır. Yaşanan inovatif ortama ayak uydurmak zorunda olan geleneksel muhasebe yöntemlerinde bu sebeple birçok yenileşme hareketi ortaya çıkmıştır. Bu inovasyon çalışmalarının odak noktası, işletme performanslarını ve maliyetlerini doğru ve hızlı tespit edebilecek yöntemlerin geliştirilmesidir. Muhasebe belli sistem ve süreçlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir bilgi sistemidir. Bu sebeple, muhasebede gerçekleşen inovasyon çalışmaları literatürde yer alan inovasyon çeşitlerinden Süreç İnovasyonu'nun içinde yer almaktadır. Ayrıca muhasebe inovasyonlarını, süreç inovasyonunun altında iki alt başlık halinde incelemek mümkündür. Bunlar planlanmış inovasyonlar ve zorunlu inovasyonlardır. Planlanmış inovasyonlar, ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan ve uygulanan inovasyonlardır. Bunlardan en önemlileri sırasıyla, hedef maliyetleme yöntemi, Kaizen maliyetleme yöntemi, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, adli muhasebe, faaliyet tabanlı bütçeleme yöntemi ve stratejik maliyet yönetimidir. Zorunlu inovasyonlar ise, muhasebe alanında yaşanan zorunlu değişikliklerin sonucu ortaya çıkan bir inovasyon türüdür. Zorunlu olarak gerçekleşen muhasebe inovasyonlarına örnek olarak, ülkemizde yürürlükte bulunan "Enflasyon Muhasebesi" uygulaması verilebilir.

Özet İngilizce :

Innovation is a Latin word "innovatus" is a word derived from the diagnosis, as a concept and describes a process of renewal or regeneration. Understanding the importance of the concept of innovation in the competition between enterprises, has led to an increase in the importance given to research and development enterprises. Increased product innovation activities, resulting in many new businesses to grow and become more complex structure caused. This is the difficulty and were bitten by the management of enterprises and financial information is produced accurately and quickly to the needs of managers has increased. Innovative environment to keep pace in the reform movement has emerged in many traditional accounting methods, for this reason. This is the focus of innovation activities, the costs of operating performance and to develop methods to detect accurately and quickly. Accounting of certain systems and processes together with the arrival of an information system. Therefore, innovation in accounting studies in the literature are included in the innovation process innovation types. In addition, accounting innovations, process innovation is possible to examine the case under the two sub-topics. They forced the planned innovations and innovations. Planned innovations, resulting from the needs and applied innovations. The most important of these, respectively, the target costing method, the method Kaizen costing, activity-based costing method, forensic accounting, strategic cost management and activity-based budgeting method. Required innovations, the result of changes required in the emerging field of accounting is a type of an innovation. Accounting innovations as an example of which was compulsory, in force in our country, "Inflation Accounting" application can be given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :