Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartlarına olan bireysel tutum farklılıklarının analizi

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin demografik özellikleri kredi kartı kullanım sıklığını ve şeklini doğrudan etkileyebilmektedir. Bazı kategorik farklılıklar tüketicileri kredi kartı kullanma konusunda daha bilinçli kılarken bazıları da bilinçsiz kullanımı desteklemektedir. Bu çalışmada kredi kartına olan tutumu etkileyen faktörler açıklayıcı faktör analizi yardımıyla belirlenmiştir. Bu faktörler içerisinde kişilerin bazı demografik özellikleri açısından tutum farklılıklarının oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Anket verileri Bilecik merkez ilçe sınırları içerisinde çalışan 514 kredi kartı sahibi devlet memurundan toplanmıştır. Tek-yönlü ANOVA, Kruskal-Wallis H ve bağımsız örneklem t-testleri yardımıyla kategoriler arası farklılıklar araştırılmıştır. En önemli farklılıklar tüketiciler borç alma alışkanlıklarına göre kategorize edildiğinde çıkmıştır. Yaş ve eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıkların olmaması çalışmanın ilginç bulguları arasındadır.

Özet İngilizce :

Demografic characteristics of concumers directly affect the way and frequency of credit card usage. Some categorical differences make concumers more conscious about credit card usage while some others support unconsious usage. In this study, the factors affecting attitudes toward a credit card are specified by exploratory factor analysis. It has been investigated that if there exists some different attitudes made in those factors in terms of some demographical characterisitics of individuals. Survey data have been collected from 514 credit card holder public servants in Bilecik central district. The differences among those categories have been investigated by one-way ANOVA, Kruskal-Wallis H and independent-sample t tests. The most significant differences have been found when concumers were categorized in terms of whether or not they take loans from banks or some other individuals to pay credit card debts. Education and frequency of credit card usage are among interesting categories that has no significant differences take place.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :