Gecekondu Bölgelerindeki Yoksulluk ile Mücadelede Mikrofinansın Rolü: İzmir Örneği

Öz Bu makalede öncelikle Türkiye’deki gecekondu bölgelerinde yaşayan insanların mikro krediye ilişkin tutum ve alışkanlıkları analiz edilmektedir. Enformel sektörün yaygın olduğu gecekondu bölgelerinin başlıca sorunlarından biri yoksulluktur. Yoksulluk sorunu birçok mali olanaktan mahrum olmak anlamına gelmektedir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, yeterli sermayeye sahip olamama sorunu teşkil etmektedir.  Bu sebeple, makalede Türkiye’de kentsel yoksulluğun yaşandığı başlıca bölgeler olan gecekondu bölgelerindeki insanların mesleki dağılımları, gelir ve eğitim durumları ve bunlarla karşılaştırmalı olarak bireylerin mikrofinansa ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Bu çerçevede gecekondulu insanların içinde bulundukları yoksulluk sorununun aşılabilmesi ve girişimcilik faaliyetinin finansmanı için mikro kredi olanağının ne ölçüde çözüm olabileceği alan araştırmasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, gecekondu bölgelerinde yaşayanların içinde bulundukları nakit yetersizliği veya karşılaştıkları ekonomik riskler karşısında ne tür tedbirlere başvurdukları analiz edilmiştir. Makalede tartışılan veriler İzmir’deki gecekondu bölgelerinde yapılan saha çalışmasında toplanmıştır.

Kaynakça

KAYNAKÇAAbu N. M. Wahid, (1993). The Grameen Bank, Westview Press, Oxford.Adaman, Fikret ve Keyder, Çağdar. (2006), Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, (http://ec.europa.eu/employment ocial/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf. Bağlantı Tarihi: 19.11.2012) Becker, Gary S. And Murph, Kevin M. and Tamura, Robert (1990), “ Human Capital, Fertility, and Ecnomic Grawth”, Journal of Political Economy, Vol. 98.Burritt, Kiendel, Microfinance in Turkey, UNDP Publication, no:3, 2003. Çakır, Sabri (2007). Kentleşme ve Gecekondu Sorunu, Fakülte Kitabevi, IspartaDavis, Mike, (2007), Gecekondu Gezegeni, Metis Yayınları, İstanbul. Dhadave, M.S., (1989). Sociology of Slums, Archives Books, New Delhi.Erman, Tahire. (2001). The Politics of Squatter (Gecekondu) Studies in Turkey: The Changing Representations of Rural Migrants in the Academic Discourse, (art.), Urban Studies, Vol. 38, No. 7, 983–1002.Işık, Oğuz, Pınarcıoğlu, M. Melih. (2005). Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbulJahangir, Alam M., Chowdhury, Dipak Ghosh, and Robert E. Wright, (2005). “The Impact of Micro-Credit on Poverty: Evidence from Bangladesh”, Progress in Development Studies, 5, 4. pp. 298- 309. Jonathan Morduch, “The Microfinance Schism”, Microfinance, Edited by: David Hulme and Thankom Arun, Routledge, 2009. Khandker, Shahidur R. (1998), Fighting Poverty with Microcredit: Experience in Bangladesh. Oxford University Press, Inc. New York.Kıray, Mübeccel, B. (2003). Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, Ankara Maes, Jan P. and Larry R. Reed, State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012, Washington, USA, 2012. Mixmarket, http://www.mixmarket.org/Miyashita, Yoko (2000), “Microfinance and Poverty Alleviation: Lessons from İndonesia’s Village Banking System”, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 10, No.1. Morduch, Jonathan and Barbara Haley (2001), Analysis of the Effect of Microfinance on Poverty Reduction, NYU Wagne Working Paper No: 1014.National Impact Survey of Microfinance in Egypt (2008), National Impact Survey of Microfinance in Egypt, Özcan Tahsin, (2008). ‘Osmanlı Toplumuna Özü Bir Finansman Modeli: Para Vakıfları’ , Çerçeve, Ekim. pp. 124-128Qadri, Faisal Sultan and Waheed, Abdul (2011), “Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence from Pakistan”, Pakistan Business Review, January. Rajdeep Sengupta and Craig P. Aubuchon, (2008). “The Microfinance Revolution: An Overview”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, January/February.Ritzer, George (2011). Küresel Dünya. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.Shastri, Rajesh Kumar (2009), “Miro finance and Poverty Reduction in India (A Comparative Study with Asian Countries”, African Journal of Business Management, Vol.3 (4), pp. 136-140.Şenyapılı, Tansı. (2006). Gecekondu Olgusuna Dönemsel Yaklaşımlar, (mak.) Eraydın Ayda, (Edt.) Değişen Mekân, Dost Kitabevi, Ankara.Thankom Arun and David Hume, (2009). “Introduction”, Microfinance, Edited by: David Hulme and Thankom Arun, Routledge. TUİK, Yoksulluk Çalışması 2010, http://www.tuik.gov.trTÜİK, (2012), 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK, Ankara (http://www.tuik.gov.tr)UNDP (2006), Demand Study for Micro-Finance in Turkey, by Helmut Grossmann, UNDP. Weiss John and Heather Montgomery, (2005). “Great Expectations: Microfinance and Poverty Reduction in Asia and Latin America”, Oxford Development Studies, Vol. 33. Not. 3&4, September- December 2005.Wilson, Rob A. And Briscoe, Geoff (2004), The Impact of Human Capital on Economic Growth: A Review, Third Report on Vocational Training Research in Europe: Background Report, Luxembourg. Wright, Graham A. N. (2000). Microfinance Systems: Designing Quality Financial Services for the Poor. Zed Books Ltd. London & New York, and The University Press Limited, Dhaka.Yunus, Muhammad (2003), Banker to the Poor, PublicAffairs, NY.