Türkiye’de KOBİ’lerin Nitelikli İşgücü İhtiyacı: İşveren – İşgören – Devlet Ekseninde Bir İnceleme

Öz KOBİ'ler ülke ekonomilerinde milli gelire olan katkıları nedeniyle çok önemli bir yere sahiptirler. İthalat, ihracat ve ulusal istihdam anlamında Türkiye ekonomisine önemli katkıları olan KOBİ’lerin kavramsal içerikleri, kuruluşları, içinde bulundukları coğrafi konum gibi içsel ve dışsal faktörler nedeniyle yaşadıkları sorunlar günümüzde ciddi bir çalışma sahasını oluşturmaktadır. Küresel rekabette KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve verimliliği artırmak için işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerde, yetişmiş ve doğru personelin istihdamı önemli bir faktördür. Ancak KOBİ'ler, yapılan işin niteliklerine uygun kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşamaktadırlar. Bu çalışma ile sanayide ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ'lerin işgücü ile ilgili sorunları incelenmiş, KOBİ sahiplerinin, çalışanların ve KOSGEB yetkililerinin sorunlara yönelik sundukları çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Çalışmada, mülakatlar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda KOBİ sahiplerinin, işçilerin ve KOSGEB yetkililerinin ortak sorunlarının mesleki ve teknik eğitim üzerinde odaklandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

KOBİ, Nitelikli İşgücü

Kaynakça

AKGEMİCİ, Tahir, KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, KOSGEB Yayınları, Ankara, 2001.AYKAÇ, Mustafa, ÖZDEMİR, Süleyman, PARLAK, Zeki, Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, İTO Yayınları, İstanbul, 2008.BARIŞIK, Salih ve Yasemin ÇİFTÇİ, “KOBİ’lerde Emek Talebi: Tokat İli Örneği”, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2011.ÇETİNKAYA, Emel, ERDOĞAN Ekrem, “Küresel Ekonomik Krizin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri: Sakarya’daki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:24, S:5, ss:30-41, Eylül 2010.ÇETİNKAYA, Emel, ERDOĞAN Ekrem, "KOBİ’lerde Mesleki ve Teknik Eğitim Gereksinimi: Sakarya İli Örneği", Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim-1 Kasım, ss: 826-835, Yalova, 2009.ÇETİNYOKUŞ, Tahsin, YILDIZ, Oktay, DAĞDEVİREN, Metin, GÖKÇEN, Hadi, “KOBİ’lerde Personel Seçimine Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, 2007.EKER, Serhan, “KOBİ’lerde Teknolojik AR-GE Çalışmalarının İstihdam Üzerine Etkileri: TEKMER’lerde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2011.GÖK, Mehmet, İşgücü Piyasası ve KOBİ’ler, Roma Yayınları, Ankara, 2004.GÜR, B. S., M. Özoğlu, T. Akgeyik, E. Çetinkaya, E. T. Karagöl, M. Öztürk, M. K. Biçerli, Ö. Açıkgöz, M. Özer, T. Özhan, Z. Çelik, Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi Proje Raporu, SETA Yayınları, Ankara, Aralık 2012.KARAGÖZ, Melahat, “KOBİ’lerin Temel Sorunları: Bu Alanda Sağlanan Destekler ve Çözüm Önerileri”, Yerel Siyaset Dergisi, S:16, ss: 85-94, Eylül, 2008. http://www.yerelsiyaset.com/pdf/eylul2008/16.pdf (Erişim Tarihi: 09.01. 2014).KOSGEB, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013, KOSGEB Yayınları, Ankara, 2011.KOSGEB, Enhancing The Competitiveness of SMEs in Turkey, Country Report, October 2012.KOSGEB, (Çevrimiçi): http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=627, (Erişim Tarihi: 09.01. 2014).ÖZBEK, Zerrin, “KOBİ’lerin Türk Ekonomisine Etkileri”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:31, ss: 49-57, Ankara, 2008.ÖZDEMİR, Süleyman, H. Yunus ERSÖZ, İ. SARIOĞLU, İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ'lerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2006.ÖZTÜRK, Özkan, İstihdam Konusunda KOBİ’lerin Önemi ve KOBİ Alanında Eğitim İstihdam İlişkisi Açısından Kamu İstihdam Kurumunun Rolü, Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu, Ankara, 2007.RESMİ GAZETE, 28457 Sayılı, Ankara, 4 Kasım 2012.TÜİK, “Haber Bülteni”, Sayı 13146, Ankara, Ekim 2012.TÜİK, “Haber Bülteni”, Sayı 15868, Ankara, Eylül 2013.YEŞİLDAL, Esin, Fulya, AYDINLI KULAK, Cavide, UYARGİL, “KOBİ’lerde İşgücü Verimliliği Açısından İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve KOBİ Yöneticilerinin Konuya Yaklaşımı”, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, 2011.