Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
1140
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, iş tatmininin önemini vurgulamak, etkileyen faktörleri belirlemek, bireysel ve örgütsel sonuçlarını ele almak ve konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş tatminlerini değerlendirmektir. Uygulama çalışması, Antalya Bölgesindeki 5 yıl ve üzerinde bir süredir faaliyette olan 9 adet beş yıldızlı konaklama işletmesinde çalışan işgörenleri kapsamaktadır. Çalışmada yönetim tarzı ve örgütsel uygulamalar, iş-işgören uyumu, sosyalizasyon ve kendini geliştirme, kişilerarası ilişkiler ve ekonomik karşılıklar, işgörenlerin iş tatminini etkileyen faktörler olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, ekonomik faktörlere nazaran, psiko-sosyal faktörlerin, işgören iş tatmini üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Örgütlerin işgörenlere sağladığı örgütsel olanaklar artıkça, işgörenlerin iş tatmini düzeylerinin yükseldiği saptanmıştır. Örgüt yapısının işleyiş boyutu ile işgörenlerin iş tatmini düzeylerini etkileyen faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to emphasize the importance of job satisfaction, to determine the factors which affect job satisfaction, to discuss the individual and organizational results of job satisfaction and to evaluate the job satisfaction of employees in hospitality organizations. The survey covers employees working in 9 five star hospitality organizations which have been operating since 5 years or more in the Antalya region. In the study, management style and organizational applications, work-worker adaptations, socialization and self development, human relations and economic compensations were also found as the factors which affect job satisfaction of employees. The results of this study indicated that psychosocial factors are much more effective than economic factors on the job satisfaction of employees. It was also found that as organizational facilities provided for the workers are increased, job satisfaction of employees gets higher. In organizations, a meaningful relationship was found between the operational dimension of organizational structure and the factors which affect job satisfaction of employees

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :