Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 61 Sayfalar 676 - 685 2017-04-01
TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN MİHENK TAŞLARINDAN MESLEK LİSELERİNE KARŞI ÖĞRENCİLERİN İLKOKULDAN İTİBAREN YÖNELİMLERİ VE OKULA AİDİYET DUYGULARI
Bahattin ERKUŞ,Kadir ULUSOY
22 261

Öz Bu araştırmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin ilkokuldan itibaren meslek lisesine yönelimleri ve bir değer olarak aidiyet (okula bağlılık) duygularını öğrenci görüşleri çerçevesinde incelemektir. Çalışma kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Eylül ayında Erzurum ilinde bir meslek lisesinde öğrenim gören 54 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin ilkokulda ve lisede en çok polis ve öğretmen olmak istedikleri, meslek lisesine kendi istekleri ile giden ve gitmeyenlerin sayısının birbirine çok yakın olduğu, kendisini okula ait hissedenlerin ve hissetmeyenlerin sayısının birbirine yakın olduğu, öğrencilerin meslek lisesini tercih ederken genel olarak bilgi sahibi olmadıkları ve meslek lisesini başkalarına tavsiye etmeyecekleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi(23. baskı). Pegem Akademi. Ankara.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Bahattin ERKUŞ
Kadir ULUSOY