Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 62 Sayfalar 854 - 866 2017-07-19
PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNDE HEKİMLERİN TEKNİK VERİMLİLİĞİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE UYGULAMA
Vahit YİĞİT
20 261

Öz Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesinde görev yapan hekimlerin performansa dayalı ek ödeme sisteminde teknik verimliliklerini analiz etmektir. Araştırmada Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. VZA analizinde CCR ve BCC modeline göre hekimlerin performans düzeyleri analiz edilmiştir. Performans ölçüm modeli beş çıktıdan (poliklinik sayısı, yatan hasta sayısı, yatak doluluk oranı, sağlık hizmeti geliri) ve bir girdiden (performansa dayalı ek ödeme tutarı) oluşmaktadır. Araştırmada girdi ve çıktı değişkenlerinin analizi VZA programı ile gerçekleştirilmiştir. VZA sonucu, araştırma kapsamındaki hekimlerin ek ödemeye dayalı uygulamada teknik verimlilik düzeyi BBC modeline göre ortalama %67, CCR modeline göre %57 olduğu saptanmıştır. Ayrıca performansa dayalı ek ödeme kapsamında her bir hekimin teknik verimlilik tespit edilmiş ve potansiyel iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Hastaneler maliyet etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti üretebilmeleri için hekimlerin motivasyonunun artırması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Hekim, Ek Ödeme, Performans, Veri Zarflama Analizi 

Anahtar Kelimeler

Hekim, Ek Ödeme, Performans
Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H. (2016). Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi: Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 865–892.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Vahit YİĞİT