Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 57 Sayfalar 0 - 0 2016-03-23
TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI
Hüseyin EROL
14 261

Öz Bu araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin girmiş oldukları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve bu sınavlardaki derslerden biri olan T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerine göre incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum (örnek olay) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman’da görev yapan 18 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin % 64.28’inin TEOG sınav sistemini uygun buldukları ortaya çıkmıştır. TEOG sınavlarındaki sınav konularının sınırlandırılmış olması ve bunun öğretim yılı başında öğretmen ve öğrencilere duyurulmasının planlama ve organizasyon açısından önemli kolaylık sağladığı sonucunda ulaşılmıştır. Sınav sorularının öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinliklerle uyumlu olduğu, müfredat ve dersin kazanımlarıyla birebir örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sınav süresi ve soru sayısının ideal olarak tasarlandığı ancak sınavlar arası dinlenme sürelerinin kısaltılabileceği düşünülebilir. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının büyük ölçüde öğrenci seviyesine uygun olduğu ancak eleyici soru sayısının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftalık saatinin yetersizliği konusunda hem fikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır. TEOG sınavlarının yapıldığı haftalar konusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin birbirinden farklı fikirleri olduğu ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden bir planlamaya gitmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: 8.Sınıf; TEOG Sınavı; T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi.

Anahtar Kelimeler

Atila, M.,E, Özeken, Ö.,F.(2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı: Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor?, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, 34(1), 124-140.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2016


Makalenin Yazarları
Hüseyin EROL