Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
834
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel prestij ile ilişkili olabileceği varsayımından hareket edilmiştir. Bu kapsamda iki ana önerme geliştirilerek görgül bir araştırma yürütülmüştür. Bu önermelerden ilki örgütsel özdeşleşme ile algılanan örgütsel prestij arasındaki neden-sonuç ilişkilerini incelemektedir. İkinci önerme ise örgütsel bağlılık ile algılanan örgütsel prestij arasında bir etkileşim olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu kapsamda Bursa Sanayi ve Ticaret odası tarafından açıklanan En Büyük 250 Firma sıralamasında yer alan 15 imalat işletmesinden veri toplanmıştır. 310 beyaz yakalı personelden elde edilen veriler, algılanan örgütsel prestij ile örgütsel özdeşleşme arasında istatistiki olarak anlamlı ve doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ortaya koymamaktadır. Ancak iş tatmini ve örgütsel bağlılığın kısmi ve aracı rol üstlenmesi durumunda algılanan örgütsel prestij ve örgütsel özdeşleşme arasında bir etkileşim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci önerme bağlamında yürütülen analiz sonuçları ise algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık arasında karşılıklı bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu göstermektedir.  Araştırmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationships among perceived external prestige, organizational commitment and organizational identification by using two prepositions. Data was collected form 310 white-collared employees employed in manufacturing companies which were ranked by Bursa Chamber of Commerce and Industry’s as the 250 Biggest Companies in Bursa List in 2007. Structural equation modeling analysis was conducted in order to test hypostatized relationships. The results show that there is no direct causal relationship between organizational identification and perceived external prestige unless partially or fully mediated by organizational commitment and job satisfaction. Moreover, there is reciprocal relationship exists between perceived external prestige and organizational commitment. Research limitations and suggestions for future studies were also discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :