Cilt: 16 Sayı : 63
SİYASAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN MAKYAVELİST EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sercan Ayhan SUNGUR

27 129

Öz Siyasal bilgiler eğitiminin amacı; kamu veya özel sektörde yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman veya müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir. Toplumun geleceği adına kritik pozisyonlarda görev alacak bu adayların, kişilik eğilimleri gelecekte izleyecekleri stratejileri belirleyecektir. Bu araştırmanın amacı siyasal bilgiler alanında eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin makyavelist eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında veriler Türkiye’de Ankara ilinde bir devlet üniversitesinde eğitimi sürdüren (n= 394) siyasal bilgiler öğrencilerinden alınmıştır. Verilerin toplanmasında Dahling, Whitaker ve Levy, (2009) tarafından geliştirilen, Ülbeyi, (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan “Makyavelizm Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Makyavelizm ölçeği “ahlaki yoksunluk”, “diğerlerine güvensizlik”, “kontrol arzusu” ve “statü arzusu” boyutlarından oluşan dört faktörlü 5’li Likert tipte 16 ifade içermektedir. Ölçeğin orijinal formunun güvenirlik alfa değeri 0,88’dir. Alt boyutlar ise; ahlaki yoksunluk 0,86; statü arzusu 0,82; diğerlerine güvensizlik 0,83 ve kontrol arzusunun ise 0,80’dir. Çalışmanın önemli sonuçları arasında cinsiyet bakımından ahlaki yoksunluk, statü arzusu, diğerlerine güvensizlik ve kontrol arzusu toplam puan ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05), bu farklılığın bütün değişkenlerde, erkeklerin toplam puan ortalamalarının kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf düzeyleri bakımından ahlaki yoksunluk, statü arzusu, diğerlerine güvensizlik ve kontrol arzusu toplam puan ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<.05). Bu farklılığın bütün değişkenlerde, 1.sınıf olan bireylerin 2,3 ve 4, 2.sınıfta olanların 3 ve 4, 3.sınıfta olanların 4.sınıfta olanlara göre puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makyavelizm, Siyaset Felsefesi, Ahlak

Kaynakça

Abell, L. Qualter, P. Brewer, G. Barlow, A. Stylianou, M. Henzi, P. Barrett, L. (2015). Why Machiavellianism Matters in Childhood: The Relationship Between Children's Machiavellian Traits and Their Peer Interactions in a Natural Setting. Europe's Journal of Psychology, 11(3): 484-493
Sercan Ayhan SUNGUR