Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal politika açisindan chp ile akp’nin karşilaştirilmasi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Bitlis Eren Üniversitesi2
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıĢmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak tanımlayan AKP’nin, tarihsel ve betimsel araĢtırma yöntemleri ıĢığında benimsediği ekonomi anlayıĢının ortaya konularak, izledikleri sosyal politikaların bu çerçevede irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda, CHP ile AKP’nin ekonomi politikası ortaya konduktan sonra, her iki partinin ekonomi politikaları benzerlik ve farklılık bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha sonra da CHP ile AKP’nin izlediği sosyal politikalar ekonomi politikaları da göz önünde tutularak karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan karĢılaĢtırmada, ekonomide devlet müdahalesine ve planlamaya iliĢkin konular haricinde her iki partinin ekonomi anlayıĢının benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. Sosyal politika açısından da CHP ile AKP arasında belirgin farklılıkların olmadığı, ancak sosyal yardımların dağıtılması konusunda söz konusu siyasi partilerin farklı yaklaĢımları benimsedikleri görülmüĢtür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper we analyzed the social behavior of two parties which have deep impact in Turkish political life: RPP (Republican People’s Party) and JDP (Justice and Development Party. RPP's economic policy from one party period has been investigated. Similarly JDP’s economic policy has been shown and compared with RPP according to similarities and differences. Social policies of RPP and JDP have been compared through their economic policies, practices in social politics, legal and institutional regulations, programs and regulations of both parties. From the comparison, we concluded that RPP and JDPP is in favour of free market economy. A special emphasis has been given to the regulatory and supervisory functions. It has been observed that RPP is different from JDP in that it is not against state intervention and planning. In terms of social policy, RPP and JDP do not have significant differences but they have different approaches for distributing social aids.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :