İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI

Öz Yönetim biliminde işgören refahı ve örgütsel etkinlik, örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için kullanılan önemli iki faktördür. Örgüt sağlığı kavramı ise, bu iki faktörü bir arada incelemektedir. En genel tanımı ile sağlıklı örgüt, bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmenin yanı sıra, uzun vadede devamlı olarak gelişen, çevre koşulları ile baş etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren örgüttür. Bir örgütün yoğun rekabet ortamında ayakta kalması ve gelişen teknoloji sebebiyle yaşanan değişime ayak uydurması ancak sağlıklı bir örgüt yapısı ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türk yönetim yazınında henüz gereken ilgiyi görmemiş olan bu kavrama dikkat çekmektir. Ayrıca çalışmada, sağlıklı ve sağlıksız örgütlerin farkları belirtilerek, örgüt sağlığını arttırmak için yapılması gerekenler üzerinde de durulmuştur.

Kaynakça

Aguire, D. M., L. W. Howell, D. B. Kletter ve G. L. Neilson (2005), A Global Check-Up: Diagnosing The Health of Today’s Organizations, Organizational DNA Research Report. (http://www.orgdna.com/ downloads/ globalcheckup-orghealthnov2005. pdf).

Altun, S. A. (2001), Örgüt Sağlığı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Aytaç, Serpil (2002), “Çalışma Psikolojisi Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4 (1). (http://www.isguc.org/).

Bell, Myrtle P., James C. Quick ve Cynthia S. Cycyota, (2002), “Assessment and Preventation of Sexual Harassment of Employees: An Applied Guide to Creating Healthy Organizations”, International Journal of Selection and Assessment, 10(1/2), ss.160 167.

Bruhn, J. G. (2001), Trust and the Health of Organizations, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York.

Childers, John H. (1981), “Organizational Health-How to Measure a School’s Level of Health and Take Remedial Action”, Journal of Educational Public Relations,8(2), ss.4 7.

Cicchelli, Jerry J. (1975), “Assessing the Organizational Health of School Systems”, Annual Convention of The American Association of School Administrators.

Cooke, R.A. ve D.M. Rouseau (1988), “Behavioral Norms and Expectations: A Quantitative Approach to the Assessment of Organizational Culture”, Group & Organization Studies, 13(3), ss.245 273.

Cooper, Cary L. ve S. Cartwright (1994), “Healthy Mind, Healthy Organization-A Proactive Approach to Occupational Stress”, Human Relatins, 47(4), ss.455 471.

Cooper, C. L. ve S. Williams (1994), Creating Healthy Work Organizations, 1th Ed. John Wiley & Sons Ltd., San Francisco.

Corbett, Dan (2004), “Excellence in Canada: Healthy Organizations – Achieve Results by Acting Responsibly”, Journal of Business Ethics, 55, ss.125 133.

Daft, R. L. (2000), Organizational Theory and Design, 7th Ed., South-Western Publishment,United States.

Dinçer, Ö. (2003), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 6. Baskı, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.

Dive, B. (2004), The Healthy Organization: A Revolutionary Approach to People & Management, 2th Ed., Kogan Page, United States.

El-Hage, Fouad T. (1980), “The Relationships of Selected Profile of Organization Variables, A Measure of Organization Health and an Indicator of Organization Effectiveness”, Dissertation Abstracts International, 41(1), 38-A.

Freiberg, H. J. (1999), School Climate: Measuring, Improving And Sustaning Healthy Learning Environments, 1th Ed., Falmer Press, Taylor & Francis Inc., Philadelphia.

Hofstede, G. (1991), Cultures And Organizations: Software of the Mind, 1th Ed., Harper Collins Publishers, UK.

Hofstede, Geert (1998), “Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts”, Organization Studies, 19(3), ss. 477 492.

Hoy, Wayne K., C. John Tarter ve James R. Bliss (1990), “Organizational Climate, School Health and Effectiveness: A Comparative Analysis”, Educational Administration Quarterly, 26(3), ss.260 279.

Hoy, W. K., C. J. Tarter ve R. B. Kottkamp (1991), Open Schools/Healthy Schools: Measuring Organizational Climate, 1th Ed., Sage Publications, CA.

Hoy, Wayne K. ve John A. Feldman (1987), “Organizational Health: The Concept and Its Measure”, Journal of Research and Development in Education, 20(4), ss.30 37.

Hoy, Wayne K. ve John W. Hannum (1997), “Middle School Climate: An Empirical Assessment of Organizational Health and Student Achievement”, Educational Administration Quarterly, 33(3), ss.290 309.

Hoy, W. K. ve P. B. Forsyth (1986), Effective Supervision, Theory Into Practice, 1th Ed., McGraw Hill, New York.

Kimpston, Richard D. ve Leslie C. Sonnabend (1973), “Organizational Health: A Requisite for Innovation?”, Educational Leadership, ss.543 547.

Koçel, T. (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

McHugh, Marie (2001), “Employee Absence: An Impediment to Organisational Health in Local Government”, The International Journal of Public Sector Management, 14(1), ss.43 55.

McHugh, Marie ve Chris Brotherton (2000), “Health is Wealth- Organisational Utopia or Myopia?”, Journal of Managerial Psychology, 15(8), ss.744 757.

McHugh, Marie, Paul Humphreys ve Ronan McIvor (2003), “Buyer-Supplier Relationships and Organizational Health”, Journal of Supply Chain Management, 39(2), ABI/INFORM Global, ss.15 25.

Miles, Matthew B. (1965), “Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground”, R. O. Carlson, A. Gallaher, M. B. Miles, R. J. Pellegrin ve E. M. Rogers (der.), Change Processes in the Public Schools, The Center of the Advanced Study of Educational Administration, Oregon, ss.11 35.

Miller, Rene E., Mark A. Griffin ve Peter M. Hart (1999), “Personality and Organizational Health: The Role of Conscientiousness”, Work & Stress, 13(1), ss.7 19.

Murphy, L. R. ve C. L. Cooper (2000), Healthy and Productive Work: An International Perspective, 1th Ed., Taylor & Francis Inc., London.

Nadler, L. (1970), “How is Your Organizational Health?”, Management of Personnel Quarterly, 9(1), ss.18 29.

Neugebauer, Roger (1990), “Do You Have a Healthy Organization?”, Exchange, ss.38 41.

Lussier, R. N. (1990), Human Relation in Organization, Richard D. Irwin Inc.

Lyden, Julie A. ve William E. Klingele (2000), “Supervising Organizational Health”, Super Vision, 61(12), ABI/INFORM Global, ss.3 5.

Özkalp, E. ve Ç. Kırel (2001), Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:149, Eskişehir.

Poole, Marshall S. (l985), “Communication and Organizational Climates”, R. D. McPhee ve P. K. Tompkins (der.), Organizational Communication: Traditional Themes and New Directions, Sage, Beverly Hills, ss.79 108.

Schein, E. H. (1986), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, London.

Schuyler, Kathryn G. (2004), “The Possibility of Healthy Organizations: Toward a New Framework for Organizational Theory and Practice”, Journal of Applied Sociology/Sociological Practice, 21(2), ss.57 79.

Shoaf, Christin, Ash Genaldy, Waldemar Karwowski ve Samuel H. Huang, (2004), “Improving Performance and Quality of Working Life: A Model for Organizational Health Assessment in Emerging Enterprises”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(1), ss.81 95.

Sweetland, Scott R. ve Wayne K. Hoy (2000), “School Characteristics and Educational Outcomes: Toward an Organizational Model of Student Achievement in Middle Schools”, Educational Administration Quarterly, 36(5), ss.703 729.

Tarter, C. John, Wayne K. Hoy ve Robert B. Kottkamp (1990), “School Health and Organizational Commitment”, Journal of Research and Development in Education, 23(4), ss.236 241.

Terzi, A. R. (2000), Örgüt Kültürü, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Tsui, Kwok Tung ve Yin Cheong Cheng (1999), “School Organizational Health and Teacher Commitment: A Contingecy Study With Multi-Level Analysis”, Educational Research and Evaluation, 5(3), ss.249 268.

Unutkan, G. A. (1995), İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, 1.Baskı,Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Vasie, L. H. ve W. R. Lucas (2001), “An Assessment of Health and Safety Management Within Working Groups in the UK Manufacturing Sector”, Journal of Safety Research, 32, ss.479 490.

Wagner, Donald A. ve Bradley R. Wilson (1997), “Developing Organizational Health at the Worksite”, American Journal of Health Studies, 13(2), ss.105 108.

WHO, (2004), Environment and Health Decision-Making in Developing Countries: A Global Review, Thailand.

(http://www.who.int/heli/decisions/presentationnotes010305.pdf,20.Nis an.2006).