Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 65 Sayfalar 207 - 222 2018-01-11
ERGENLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK VE UMUT
Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA,Betül MEYDAN
16 261

Öz Ergenlik dönemi gencin kişiliğinde ve yaşamının farklı boyutlarında birçok değişimin meydana geldiği önemli bir gelişim dönemidir. Bu dönemde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimler ergenlerin mutluluk düzeylerini etkileyebilmektedir. Aynı zamanda bu dönemde umut, ergenler için önemli hale gelmektedir. İlgili yurtdışı alanyazında ergenlerin mutluluklarını etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılmasına ilişkin araştırmalar olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye'de ergenlerin mutluluklarını etkileyen değişkenlerle ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin mutluluk düzeylerini bazı sosyodemografik değişkenlere göre incelemek ve ergenlerin mutluluk düzeylerini yordamada umut düzeylerinin rolünü belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında İzmir’de çeşitli liselerde öğrenim gören 506 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler Oxford Mutluluk Ölçeği, Sürekli Umut Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, cinsiyete, anne eğitim düzeyine ve baba eğitim düzeyine göre ergenlerin mutluluk düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, umut değişkeninin ergenlerin mutluluk düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Sürekli Umut Ölçeği’nin alt ölçekleri ergenlerin mutluluk düzeylerindeki toplam varyansın %42’sini açıklamaktadır. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Ergenlik, ergen, mutluluk, umut, sosyodemografik değişkenler
Alpar, R. (1997). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş-I. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Betül MEYDAN Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA
Betül MEYDAN