Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Analizi

Öz Bu çalışmada, faiz kavram olarak tanımlanmış ve iktisat teorisinde faiz hakkındaki görüş ve düşünceler kronolojik olarak verilmiştir. Uygulama kısmında ise Türkiye ekonomisi açısından, yatırımlar ile faiz ve gelir arasındaki ilişki ARDL yaklaşımıyla incelenmiştir. Gelirdeki artışın, uzun dönemde de kısa dönemde de yatırımları olumlu etkilediği, faiz haddi ile yatırımlar arasında kısa dönemde negatif bir ilişkinin olduğu, uzun dönemde ise bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Abaç, S. (1981). Para Teorisinde faiz oranları ve Türkiye’deki uygulama. İstanbul: Binbir direk matbaacılık.

Akman, A. N. (1981). Gelir dagılımı teorileri kaynak fikirler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, İşletme fakültesi.

Akyüz, Y. (1980). Sermaye bölüsüm büyüme. 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yayınları. No: 453, Ankara: Ankara Üniversitesibasımevi.

Aren, S. (1987). İstihdam Para Veiktisadipolitika, 8.Baskı, Ankar:.Savas Yayınları.

Barber, W. J. (1991). İktisadi düsünc etarihi, (Çev: Hasan Durdu), 1.Baskı, _stanbul: Çıdam yayınları.

Demir, Ö.(1996). Kurumcu iktisat, 1.Baskı, Ankara: Vadi yayınları.

Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979). Distribution Of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal Of The American Statistical Association, 74: 427-431.

Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing, Econometrica, 55: 251-276.

Ercan, F. (1997). Para ve kapitalizm, 1.Baskı, İstanbul: Ceylan yayıncılık: 23.

Galbraiht, J. K. (1990). Para nereden gelir nereye gider ? N. Himmetoglu ve B. Çorakçi (Çev.), 1.Basım, İstanbul: Altın kitaplar yayınevi.

Granger, C. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions In Econometrics, Journal Of Econometrics, 2: 111-120

Johansen, S. (1995) .Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models, Oxford: Oxford University Press.

Johansen, S. (1991). estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models, Econometrica, 59: 1551-1580.

Johansen, S. &Juselius, K.(1990). Maximum likelihood estimation and inferences on cointegration- with applications to the demand for money, Oxford Bulletin Of Economicsandstatistics, 52: 169-210.

Karagöl, E., Erbaykal, E.&Ertugrul, H. M. (2007). Türkiye’de ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi iliskisi: Sınır testi yaklasımı, Dogus Üniversitesi Dergisi, 8 (1): 72-80.

Kazgan, G. (1989). İktisadi düsünce veya politik iktisadın evrimi, 4.Basım, İstanbul: Remzi kitabevi

Keyder, N. (1996). Para, Teori-Politika-Uygulama, 5.Baskı, Ankara: Bizim büro basımevi.

Keynes, J. M. (1936). The General Theory Of Employment, Interest And Money, London: Macmillan And Co. Limited St. Martin’s Street.

Keynes, J. M. (1969). _stihdam, Faizve Para Genelteorisi, A. Baltacigil (Çev.), İstanbul: Fakülteler matbaası.

Kologlu, M. (1996). Ekonomikdoktrinlertarihi, Ankara: Dogus matbaacılık ve ticaret limited sirketi matbaası.

Leijonhufvud, A. (1979). Keynes And The Keynesians: A Suggested Interpretation, Modern Macroeconomics, Içinde, Panayotis G. Korliras-Richard S. Thorn, Harper & Row, Publishers, Inc.

Marx, K. (1997). Kapital, 3. Cilt, A. Bilgi (Çev.). 3.Baskı, Ankara: Sol Yayınları.

Okyar, O. (1954). Neo-Klasikteoriden Keynes Teorisine, İstanbul Üniversitesi yayınlarından: No: 590

İktisat fakültesi No: 71, İstanbul: İsmail Akgün matbaası,

Öçal, T. (1985). Para Teorisivepolitikası, Gaziüniversitesiyayın No: 66, İ.İ.B.F.Yayın No: 33, Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi.

Özeren, S. (1997). Finansal serbestlesmenin tasarruflar üzerine etkisi, Yayınlanmamıs doktora tezi, Ankara: Gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü.

Perron, P.(1989). The Great Crash, The Oil Price Shock And The Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57 (6): 1361-1401.

Pesaran, M. H. ve Pesaran, B. (1997). Working With Microfit 4.0, Interactive Econometric Analysis, Oxford: University Press.

Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith R. J. (2001). Bound Testing Approaches To The Analysis Of Long Run

Relationships,Journal Of Applied Econometrics, Special Issue, 16: 289-326.

Ritter, L. S. (1976). The Role Of Money In Keynesian Theory, Readings In Macroeconomics, içinde, Edited By M.G. Mueller, Holt, Rinehart And Winston.

Savas, V. (1994). Politik iktisat, 2.Baskı, _stanbul: Beta Basım yayın dag. A.S.

Savas, V. F. (1997). _ktisatın tarihi, Liberal Düsüncetoplulugu Yayınları:10, _stanbul: Avcıol basım- Yayın.

Sayar, A. G. (1998). Bir iktisatçının entellektüe portresi Sabri F. Ülgener. İstanbul: Eren yayıncılık.

Smith, A. (1997). Ulusların zenginligi, A.Yunus &M. Bakirci (Çev.). 2.Baskı, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Topçuoglu, N. (1993).Ekonomi ansiklopedisi, _stanbul: Paymasyayınları.

Toprak, M. (1997).Yeni iktisat, İstanbul: İzyayıncılık.

Tuncer, S. (1980). Türkiye’de faiz hadleri artarken, Yeni is dünyası dergisi, Sayı: 5.

Uygur, E. (1993). Financial Liberalization And Economic Performance In Turkey, Ankara: Central Bank Of The Republic Of Turkey.

Wonnacott, P. (1974). Macroeconomics, Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois 60430, Irwin Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7g4b3.