Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerde kurumsal bağlılığın bireysel performansa etkisine ilişkin bir

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal bağlılık ve bireysel performans arasındaki ilişki, ulusal ve uluslararası akademik yazında belli imalat ve hizmet sektöründe oldukça sıklıkta çalışılmıştır. Hizmet sektöründe önemli bir yeri olan belediyelerde ise yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülerek, kurumsal bağlılığın çalışanların performan-sına ne düzeyde etkilediğini 267 kişilik bir çalışma grubunun katılımıyla araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının kurumsal bağlılıkları ile performansları arasında bir ilişkinin var olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada, öncelikle kurumsal bağlılık ve performans değerleme kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra kurumsal bağlılık ve performans arasındaki ilişki kuramsal ve görgül olarak araştırılmıştır. Çalışanların (n=267), kurumsal bağlılık durumlarını ölçmede Porter ve arkadaşları (1974) tarafından kullanılan ve akademik yazın taranarak geliştirilen 15 maddelik kurumsal bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Çalışanların performans değerlendiril-mesine yönelik anket formu ise Uygur (2007) tarafından kullanılan 9 maddelik değerlendirme anketi ile akademik yazın incelenerek toplam 15 soruluk ölçek kullanılmıştır. Veriler haziran ve Temmuz 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma sonucunda %99 güven aralığında kurumsal bağlılık ile bireysel performansı arasında anlamlı, pozitif ancak düşük düzeyde zayıf bir ilişki r=0,273, olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The relation between corporate commitment and employee performance has been studied in the academic literature for notable manufacturing industries and also for service sector. But according to literature review, it has been seen that such studies regarding civil governments has received little attention from academics. From this viewpoint, the aim of the study is to ascertain whether there is a relationship between the corporate commitment perceived by the employees and their performance at Sakarya Metropolitan Municipality. For this purpose, to inquire to what extent corporate commitment affects on employee performance, data were collected, in June and July, 2011, from the 276 respondents participaded in the survey. In this context, the corporate commitment and performance evaluation have been studied first, and then the link between them has been examined. A Corporate Commitment Scale which was defined by Porter, vd. (1974), has been enhanced and used in order to measure corporate commitment of the employees (n=267). A Performance Evaluation Questionnaire also has been reformed and used by utilizing a previous questionnaire developed by Uygur (2007). Study results indicate that, by 99 % confidence interval, there is a significant and positive relation between corporate commitment and employee performance. But, the results show that this relation is a low level and poor relation (r=0,273) in the meantime.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :