Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 65 Sayfalar 90 - 102 2018-01-11
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Serpil PEKDOĞAN
30 261

Öz Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitiminin çocuk üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitim programında farklılıklara saygı eğitiminin yeri, öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler, kullandıkları yöntem ve teknikler, aile katılımı çalışmaları ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki  görüşlerini incelemektir. Nitel desende yürütülen çalışmada, 13 okul öncesi öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri farklılıklara saygı kapsamında çocuklara en fazla empati becerisi kazandırmayı amaçladıkları, okul öncesi eğitim programında farklılıklara saygı eğitimi kapsamında uygulamalar ve kazanım-gösterge örneklerine daha fazla yer verilmesi gerektiği, en çok drama ve oyun yöntemini kullandıklarını ve  eğitim sürecinde çocuklara iyi model olmalarının gerektiği, aile katılım çalışmalarının önemli olduğu ve değerlendirme sürecinde eksiklikler olduğu  yönünde görüş bildirmişlerdir. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür ve bazı çalışmalar eşliğinde tartışılmış ve ilerideki çalışmalara ışık tutması amacıyla çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler

Farklılıklara saygı, okul öncesi öğretmeni
Arslan, Ü. (2007). Okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılması. İçinde G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş (s.205-230). Ankara: Anı Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham, UK: Open University Press.Berk, L. E. (2006). Child development. US: Pearson Education.Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel,F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. Baskı). Ankara: Pegem ADerman-Sparks, L. (2010). Anti-bias curriculum: tools for empowering young children. (2th Ed).Washington D.C.: National Association For The Education of Young Children.Divrengi, M. ve Aktan, E. (2010). Farkındayım Farklılıklara Saygılıyım. (1. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap.Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı eğitimi kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve farklılıklara saygı ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale: Onsekiz Mart Sosyal Bilimler Enstitüsü.Grasel, C. & Parchmann, I. (2004). Implementationsforschung - oder: der steinige Weg, Unterricht zu verändern Zeitschrift für Lernforschung. Unterrichtswissenschaft, 32 (3), 196-214.Güven, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri ile özerklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2th Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323‐ 343.Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa.Stake, R. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 433-466). Thousand Oaks, CA: Sage.Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin YayıncılıkYin, R. (1994). Case study research: Design and methods (2th Ed). Thousand Oaks, CA: SageYurdugül, H. (Eylül, 2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlikleri için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 30 Eylül 2005, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik. İçinde Oktay, A. (Ed) Okul öncesi eğitimde güncel konular (s. 25-45). İstanbul: Morpa.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0000-0000-0000Yazar: Serpil PEKDOĞAN Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULUÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Serpil PEKDOĞAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.