Belli Parametrelere Göre Kuşaklararası Sosyal Değişme (Aile Değerleri Üzerine Bir Karşılaştırma)

Her geçen gün birçok unsurun etkisiyle (göç, teknolojik yenilikler vb...) sosyal değişme gerçekleşmektedir. Bu değişmeler çoğu zaman gözle görülemeyecek nitelikte ve özellikle beklenti, algı ve değerlerde yaşanmaktadır. Var olan ve kolayca ölçülebilen fiziki değişmeler asıl sosyal değişimin sadece çok küçük bir kısmını oluşturur. Günümüzde ortaya çıkan problemleri tanımlamada ve bireylerin değişen durumlara sağlıklı adaptasyonunun sağlanmasında, değişimin boyutu ve niteliğinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada belli parametrelere göre iki kuşak   arasındaki sosyal değişmenin boyutunun ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 25 ebeveyn ve onların çocuklarından oluşan 25 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucunda bazı noktalarda kuşaklararası değişme daha yavaş iken bazı konularda ise çok ciddi boyutlarda yaşandığı gözlemlenmiştir.

Many factors such as migration and technological developments lead to social change. These changes are quite often not observed directly and are particularly experienced through expectations, attitudes, and values. The existing physical changes can be measured easily and account for only some of the real social changes. It is crucial to determine the dimensions and characteristics of changes since it helps reveal current problems and help individuals to adapt to changing situations properly. The current study aims to evaluate the dimensions of social change between two generations according to specific parameters. In this vein, in-depth interviews were held with 25 parents and their 25 children. The results of the study indicated that while changes between generations were slow on some issues, they were found to be critical on some others.

Kaynakça

ABAY, A. R. (2007) Günümüzde Aile. Uluslararası Aile Sempozyumu. İstanbul: Ensar Neşriyat. s.90-97.

ABAY, A. R. (2003) Kültür Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Kız Kaçırma Usulü ile Evlenmenin Sosyokültürel Sebepleri ve Sonuçları. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 1(7).

ATİLA DEMİR, S. (2011) Aile ve Sosyal Sermaye İlişkisi e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0128, 6(4) s. 897-9

AZİZ, A. (2008) Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

A. HAVİLAND, W. ve Diğ.(2008) Kültürel Antropoloji. DENİZ, İ. VE SARIOĞLU, E. (çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.

BAŞ, T. ve AKTURAN, U. (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 0 ile Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayınları.

CANATAN, K. ve YILDIRIM, E. (2011) Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.

C. GLICK, P. (1989) The Family Life Cycle and Social Change. Family Relations. 38(2). p. 123-129.

ÇİMEN KABAKLI, L. (2003) Türk Ailesinde Karar Mekanizması ve Kadının Rolü, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya.

DEUTSCHES INSTİTUT FÜR WİRTSCAFTSFORSCHUNG (2009), The Effects of Mobility on Neighbourhood Social Ties, SOEP Papers on Multidisciplinary Panel Data Research, Berlin.

DURKHEİM, E. (1965) Suicide. Translated by John A. SpauldingGeorge Simpson, USA: The Free Press.

GİDDENS, A. (2000) Sosyoloji. ÖZEL, H. Ve GÜZEL, C. (der.) Ankara: Ayraç Yayınevi.

GİLLİES, V. (2003) Family and Intimate Relationships: A Review of the Sociological Research. Families and Social Capital ESRC Research Group Working Paper. No:2, p.1-24.

GÜVENÇ, B. (2010) İnsan ve Kültür. İstanbul: Boyut Yayınları.

HARE-MUSTİN, R. T.(1988) Family Change and Differences: Implications for Theory and Practice. Family Relations. 37(1). p.36

KONGAR, E. (2004) Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.

KUMAR, K. (1995) Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. KÜÇÜK, M. (çev.) İstanbul: Dost Kitabevi

LAROSSA, R. (1988) Fatherhood and Social Change. Family Relations. 37(4). p. 451-457.

MORLEY, D. ve ROBİNS, K. (1997) Kimlik Mekanları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. ZEYBEKOĞLU, E. (çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

ÖZDEMİR, M. Ç. (2007) Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(2). s.186-198.

SEKAM (2011) Türkiye’de Aile- Ailenin Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi. İstanbul.

SMART, C. ve NEALE, B. (2010) Boşanma Sonrasında Çocukluk Dönemini Yapılandırmak. GIDDENS, A. ve diğ. (der.) Sosyoloji Başlangıç Okumaları.

ALTAYLAR, G. (çev.) İstanbul: Say Yayınları. TAYLOR GOOBY, P. (2002) New Risks and Social Change, http://fds. oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-926727-8.pdf, p. 1-28.

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2010 Yılı I. Dönem, Sayı 118, 2010. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2011), Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011 http://www.athgm.gov.tr/upload/athgm. gov.tr/mce/2013/taya_kitap_butun.pdf, Ankara.

T.C. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2010), Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması, http://www.athgm.gov.tr/upload/ athgm.gov.tr/mce/eskisite/files/kutuphane_61_Turkiyede_aile_ degerleri.pdf, Ankara.

THE ECONOMİST (2010) Evim Evim Güzel Evim- Aile Değerleri Üzerine Bir Tartışma.

GIDDENS, A. ve diğ. (der.) Sosyoloji Başlangıç Okumaları. ALTAYLAR, G. (çev.) İstanbul: Say Yayınları. THE YOUNG FOUNDATİON(2007), Understanding Neighbourliness and Belonging A Scoping Paper For the Neighbourhood Action Network, http://www.youngfoundation.org/files/images/bourliness_and_Belonging_framing_paper_FINAL.pdf, 1-12.

THORNTON, A. ve E. FRİCKE, T. (1987) Social Change and the Family: Comparative Perspective from the West, China, and Sounth Asia. Sociological Forum. 2(4). p.746 -779.

T. YABİKU, S. (2005) The Effect of Non-Family Experiences on Age of Marriage in a Setting of Rapid Social Change. Population Studies. 59(3). p. 339-354.

WALLACE A. R. ve WOLF A. (2004) Çağdaş Sosyoloji Kuramları. ELBURUZ, L. VE AYAS, R. (çev.) İzmir: Punto Yayıncılık. YURTKURAN DEMİRKAN, S. ve diğ. (2009) Boşanma Nedenleri Araştırması, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Namaz Oruç Yok Ama Dindar. http://www.haberler.com/namaz-orucyok-ama-dindar-3803463-haberi. [Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2012]

Türkiye Değerler Araştırması. http://smgconnected.com/2011-turkiyedegerler-arastirmasi. [Erişim Tarihi: 22 Temmuz 2012]