TFRS (TMS 1, TMS 2, TMS 7, TMS 18, TMS 24, TMS 40) ve SPK Muhasebe Standartlarının IFRS ile Karşılaştırılması

Öz Bu çalışmada, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları incelenerek çalışma kapsamındaki standartların benzerlik ve farklılık yönlerinden karşılaştırılması amaçlanmaktadır. TMSK ve SPK tarafından Uluslararası Muhasebe Standartları esas alınarak, düzenlenen muhasebe standartlarından 1, 2, 7, 18, 24, 40 numaralı Türkiye Muhasebe Standartları bu makalenin kapsamında incelenmiştir. Karşılaştırılan muhasebe standartları büyük ölçüde birbirleri ile örtüşmektedir. Bununla birlikte, bazı şekil ve içerik yönünden farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ise, her ülkenin muhasebe uygulamalarının ve vergisel yapısının farklı olmasıdır.

Kaynakça

AKDOĞAN, Nalan, (2007), “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, Mart-Nisan, s.101-117

AKDOĞAN, Nalan, (2006), “Türkiye Muhasebe Standartları’nın İlk Uygulamasında Uyulacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş Bilançosunun Düzenlenmesi”, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Mart, s.1-28

AKSOY, Tamer, (2005), “Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi”, Mali Çözüm Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, s.182-199

BAŞPINAR, Ahmet (2004), “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, s.42-57 http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar

DEMİR, Volkan ve Ömür Süer Öztek, (2006), “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinin Türkiye’deki Muhasebe Eğitimine Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim, s.31-44

ÖZKÖK, Servet (2000), “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma Çabaları”, Sayı:2, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ekim, s.87-94

SAĞLAM, Necdet, (2004), “Avrupa Birliği’nde Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, Ocak, s.49-52

SÖNMEZ, Feriştah (2003c), “9 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı- Amortisman Muhasebesi”, Yaklaşım Dergisi, Mayıs, s.1-13 http://www.web.adu.edu.tr/akademik/fersonmez

TETİK, Nilüfer ve Burcu Demirel, (2004), “2-4 ve 9 No’lu TMS’nın Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, Ocak, s.127-135

TORAMAN, Cengiz ve M. F. Bayramoğlu (2006), “Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi”, 17. Dünya Muhasebe Kongresi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:76, Kasım, s.457-480

ULUSAN, Hikmet (2005), “Menkul Kıymet Borsalarına Kayıtlı Şirketlerde IAS/IFRS’nin Kabulü veya IAS/IFRS’ye Uyum”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs, s.9-30

ÜSTÜNDAĞ, Saim, (2000), “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Nisan, s.31-57

ÜSTÜNEL, Bülent, (2003), “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ve Ulusal Finansal Raporlama Standartları”, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:6, Nisan, s.1-6

YALKIN, Yüksel Koç, V. Demir ve D. Demir (2006), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi”, 17. Dünya Muhasebe Kongresi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:76, Kasım, s.291–307

YALKIN, Yüksel Koç (2002), “Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Haziran, s.1–8.